logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Konsultacje projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
minus Konkurs na realizację zadań publicznych
minus Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2015-2017
minus Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2017 r.
minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
minus Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
minus Wyniki konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2017
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

URZĄD MIEJSKI
   Dane podstawowe
      Ważne Instytucje
      Plan miasta
      Zawidów w regionie
      Zasoby przyrodnicze
   Struktura organizacyjna
      Godziny urzędowania
   Kierownictwo Urzędu
      Sekretarz Miasta
      Burmistrz Miasta
      Skarbnik Miasta
   Urząd Stanu Cywilnego
      Kierownik USC
      Zastępca Kierownika USC

ORGANA WŁADZY
   Burmistrz Miasta
   Rada Miejska
      Przewodniczący Rady Miejskiej
      Skład Rady Miejskiej
      Komisje Rady Miejskiej
         Komisja Budżetu i Finansów
         Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
         Komisja Rewizyjna
         Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
      Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Miejskiej
      Plan pracy Rady Miejskiej w Zawidowie
      Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
      Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
      Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej 2006-2010
         Wspólne posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej
         Komisja Budżetu i Finansów
         Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
         Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
         Komisja Rewizyjna
      Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
         Wspólne posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej
      Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
      Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

WYBORY i REFERENDA
   Archiwum
      Wybory samorządowe 21.11.2010r.
      Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
      Przedterminowe wybory burmistrza Zawidowa w dniu 01.07.2012r.
      Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 15.07.2012r.
      Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zawidowie w dniu 24.02.2013 r.
      Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r.
      Wybory samorządowe 16.11.2014 r.
      Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r.
      Wybory ławników 2016-2019
      Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
      Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r.

INFORMACJE I KOMUNIKATY
   Informacje ODPADY KOMUNALNE
      Gospodarka komunalna
   Informacje AZBEST
   Informacje nt. wody
   Informacja dla osób niesłyszących
   Informacje - organizowanie zgromadzeń
   Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
   Przyjmowanie skarg i wniosków
   Petycje
   NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
   Tablica ogłoszeń
   Planowane wyłączenia energii elektrycznej
   Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
   Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
   Archiwum
      Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. informatycznych
      Ośrodek Kultury w Zawidowie - Ogłoszenie o naborze: Instruktor - animator kultury
      Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych
      Nabór na zastępstwo na stanowisku ds. promocji i marketingu miasta
      Nabór na stanowisko urzędnicze - referent w MOPS w Zawidowie
      Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. czynszów i gospodarki mieszkaniowej
      Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych
      Nabór na zastępstwo na stanowisku ds. promocji i marketingu miasta
      Nabór na stanowisko urzędnicze - koordynacja Systemu Informacji Przestrzennej i rewitalizacji miasta
   Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
   Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty

PRAWO LOKALNE
   Uchwały Rady Miejskiej
      Uchwały podjęte w roku 2005
      Uchwały podjęte w roku 2006
      Uchwały podjęte w roku 2007
      Uchwały podjęte w roku 2008
      Uchwały podjęte w roku 2009
      Uchwały podjęte w roku 2010
      Uchwały podjęte w roku 2011
      Uchwały podjęte w roku 2012
      Uchwały podjęte w roku 2013
      Uchwały podjęte w roku 2014
      Uchwały podjęte w roku 2015
      Uchwały podjęte w roku 2016
      Uchwały podjęte w roku 2017
      Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
   Zarządzenia Burmistrza Miasta
      Rok 2005
      Rok 2006
      Rok 2007
      Rok 2008
      Rok 2009
      Rok 2010
      Rok 2011
      Rok 2012
      Rok 2013
      Rok 2014
      Rok 2015
      Rok 2016
      Rok 2017
   Statut
   Podatki i opłaty lokalne
      Podatek od nieruchomości
      Podatek rolny
      Podatek leśny
      Podatek od środków transportowych
      Opłata od posiadania psów
      Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci)
      Opłata targowa
   Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
   Gospodarka mieszkaniowa
   Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
   Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
   Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
   Zabytki

FINANSE
   Budżet

PRZETARGI
   Zamówienia publiczne
      Wykaz planowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
      Świadczenie usług związanych z odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej
   Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
      Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawidów
      Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawidów w 2017 roku
      Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Zawidów
   Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
      Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 885/20, 915/25, 915/26 i 718/16
      Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 885/20, 915/25 i 915/26
      Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki: 913/6, 902/6, 915/25, 915/26
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

INNE
   Oświadczenia majątkowe
      Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej
      Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta
      Oświadczenie Sekretarza Miasta
      Oświadczenie Skarbnika Miasta
      Oświadczenia majątkowe radnych
         2006
         2007
         2008
         2009
         2010
         Oświadczenia złożone na 2 miesiące przed końcem kadencji
         Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji - 2010r
         2011
         2012
         2013
         2014
         Oświadczenia złożone na 2 m-ce przed końcem kadencji - 2014 r.
         Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji - 2014r
         2015
         2016
      Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych
   Sprawozdania z działalności Burmistrza
   Jednostki organizacyjne
      Związki członkowskie
      Oświata
         Zespół Szkół
         Przedszkole Publiczne
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
      Instytucje kultury
   Spółki prawa handlowego
      Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
   Załatwianie spraw obywateli
      Gospodarka komunalna
         Zbieranie odpadów komunalnych
         Wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
         Wyrażenie zgody na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
         Wydzierżawianie nieruchomości komunalnych
         Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
      Mieszkania
         Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
         Przyznanie mieszkania komunalnego
         Wyrażenie zgody na podnajem mieszkania komunalnego
      Nieruchomości
         Opłaty roczne z tytułu użytkowania
         Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
         Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości
      Podatki
         Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
         Podatek od nieruchomości od osób prawnych
         Podatek rolny od osób fizycznych
         Podatek rolny od osób prawnych
         Podatek leśny od osób fizycznych
         Podatek leśny od osób prawnych
         Korekta podatku od nieruchomości, podatku rolnego
         Zaświadczenie o braku zaległości w podatku od nieruchomości.
         Zaświadczenie o przeciętnym dochodzie z pracy w gospodarstwach rolnych.
         Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości – osoby prawne
         Zgłoszenie podmiotu do opodatkowania dla osób fizycznych
         Zgłoszenie podmiotu do opodatkowania podatkiem rolnym – osoby fizyczne.
         Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
      Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo
         Wydanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego
         Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania
         Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym
         Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
         Zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
      Ochrona Środowiska
         Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
         Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
         Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi
         Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
      Działalność Gospodarcza
         Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
         Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
         Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
         Wydanie duplikatu zaświadczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
         Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu działalności gospodarczej
         Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
         Wydawanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
         Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
         Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej
         Opiniowanie wniosku dotyczącego organizacji handlu sezonowego i okolicznościowego
         Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia
         Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
      Inne
         Udzielanie informacji publicznej na wniosek
      Skargi i wnioski
         Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli
   Rejestry i ewidencje
      Dostęp do biuletynu
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
   Postępowania dotyczące środowiska
      Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
         Formularz A
         Formularz B
         Formularz C
            C 2012
         Formularz D
            D 2012
   Kontrole
      Kontrole zewnętrzne
      Kontrole wewnętrzne
      Kontrola zarządcza

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
   Konsultacje projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
      Wyniki konsultacji
   Konkurs na realizację zadań publicznych
   Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
   Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2015-2017
   Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2017 r.
   Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
   Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
   Wyniki konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2017

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner