logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2016-02-08 12:59:59 - Uchwała Nr XIV/68/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar prz (4.32 MB)
2016-02-08 13:01:09 - Uchwała Nr XIV/69/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2016 r. (748.32 kB)
2016-02-08 13:11:44 - Uchwała Nr XIV/70/2016 r. z dnia 27.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na 2016 r. (1001.53 kB)
2016-02-08 13:13:36 - Uchwała Nr XIV/71/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2016 (466.12 kB)
2016-02-08 13:26:52 - Uchwała Nr XIV/72/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. (1.31 MB)
2016-02-08 13:54:49 - Uchwała Nr XIV/73/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie ustalenia wynagordzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (235.71 kB)
2016-02-08 13:57:45 - Uchwała Nr XIV/74/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (191.32 kB)
2016-02-08 13:59:31 - Uchwała Nr XIV/75/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2016 (1.42 MB)
2016-03-10 11:06:38 - Uchwała Nr XV/76/2016 z dnia 03.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2016 (2.40 MB)
2016-03-10 11:11:51 - Uchwała Nr XV/77/2016 z dnia 03.03.2016 r. w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzętami bezpodmnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Zawidów w roku 2016" (1.49 MB)
2016-03-10 11:13:01 - Uchwała Nr XV/78/2016 z dnia 03.03.2016 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Zawidów na lata 2016-2022 (32.40 MB)
2016-03-25 11:02:48 - Uchwała Nr XVI/79/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze m. Zawidów (211.51 kB)
2016-03-25 11:04:10 - Uchwała Nr XVI/80/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Zawidów do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług pu (278.84 kB)
2016-03-25 11:05:14 - Uchwała Nr XVI/81/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie zgody na współpracę międzynarodową pomiędzy Miastem Zawidów a Gminą żŚernousy (Republika Czeska), Gminą Zgorzelec oraz Gminą Sulików (257.47 kB)
2016-03-25 11:06:45 - Uchwała Nr XVI/82/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2016 (1.20 MB)
2016-03-25 11:07:48 - Uchwała Nr XVI/83/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem spec (622.80 kB)
2016-03-25 11:08:51 - Uchwała Nr XVI/84/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze partnera oraz realizację przez Miasto Zawidów projektu pn. "Rowerem wokół Gór Izerskich" w (209.02 kB)
2016-04-27 08:27:45 - Uchwała Nr XVI/85/2016 z dnia 21.03.2016 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania za las ochronny lasów będących własnością Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Pień (1.10 MB)
2016-04-27 08:28:33 - Uchwała Nr XVII/86/2016 z dnia 21.04.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2016 (1.37 MB)
2016-04-27 08:31:56 - Uchwała Nr XVII/87/2016 z dnia 21.04.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2015 (3.27 MB)
2016-04-27 08:35:06 - Uchwała Nr XVII/88/2016 z dnia 21.04.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości (202.22 kB)
2016-06-27 13:16:03 - Uchwała Nr XVIII/89/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za 2016 r. (283.70 kB)
2016-06-27 13:19:52 - Uchwała Nr XVIII/90/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa (236.16 kB)
2016-06-27 13:20:41 - Uchwała Nr XVIII/91/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2016 (2.21 MB)
2016-06-27 13:24:39 - Uchwała Nr XVIII/92/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Zawidów na lata 2016-2022 (39.06 MB)
2016-07-25 13:41:16 - Uchwała Nr XVIII/93/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie (1.24 MB)
2016-07-25 13:42:12 - Uchwała Nr XVIII/94/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (380.31 kB)
2016-07-25 13:45:05 - Uchwała Nr XVIII/95/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. (183.87 kB)
2016-07-25 14:21:54 - Uchwała Nr XVIII/96/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat (787.10 kB)
2016-07-25 15:02:48 - Uchwała Nr XVIII/97/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadż (937.82 kB)
2016-07-25 15:11:53 - Uchwała XVIII/98/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miejskiej Zawidów (2.46 MB)
2016-07-25 15:13:08 - Uchwała Nr XVIII/99/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (240.62 kB)
2016-07-25 15:28:16 - Uchwała Nr XVIII/100/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (15.91 MB)
2016-07-25 15:32:21 - Uchwała Nr XVIII/101/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy miejskiej Zawidów (215.38 kB)
2016-08-23 14:11:47 - Uchwała Nr XIX/102/2016 z dnia 13.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016 (1.95 MB)
2016-08-23 14:13:20 - Uchwała Nr XIX/103/2016 a dnia 13.07.2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (354.52 kB)
2016-08-23 14:15:19 - Uchwała Nr XIX/104/2016 z dnia 13.07.2016 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym m. Zawidów (514.24 kB)
2016-08-23 14:24:48 - Uchwała Nr XIX/105/2016 z dnia 13.07.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zawidów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 (28.38 MB)
2016-09-13 14:28:52 - Uchwała Nr XX/106/2016 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2015 (2.71 MB)
2016-09-13 14:32:11 - Uchwała Nr XX/107/2016 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2016 (2.60 MB)
2016-09-13 14:36:08 - Uchwała Nr XX/108/2016 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy miejskiej Zawidów (493.61 kB)
2016-09-13 14:38:50 - Uchwała Nr XX/109/2016 z dnia 01.09.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczy (252.80 kB)
2016-09-13 14:44:17 - Uchwała Nr XX/110/2016 z dnia 01.09.2016 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. (192.02 kB)
2016-10-21 10:25:33 - Uchwała Nr XXI/111/2016 z dnia 13.10.2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zawidów na lata 2016-2022 (57.98 MB)
2016-11-09 13:46:24 - Uchwała Nr XXII/112/2016 z dnia 27.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2016 (2.80 MB)
2016-11-09 13:47:17 - Uchwała Nr XXII/113/2016 z dnia 27.10.2016 r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (189.43 kB)
2016-11-10 09:46:36 - Uchwała Nr XXII/114/2016 z dnia 27.10.2016 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (232.14 kB)
2016-11-10 09:47:28 - Uchwała Nr XXII/115/2016 z dnia 27.10.2016r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (204.69 kB)
2016-12-07 09:16:08 - Uchwała Nr XXIII/116/2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie miasta Zawidowa na rok 2016. (1.87 MB)
2016-12-07 09:26:01 - Uchwała Nr XXIII/117/2016 z dnia 29.11.2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Zawidów (15.33 MB)
2016-12-07 09:37:26 - Uchwała Nr XXIII/118/2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu (3.82 MB)
2016-12-07 09:38:46 - Uchwała Nr XXIII/119/2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Zawidowie. (650.90 kB)
2016-12-07 09:43:08 - Uchwała Nr XXIII/120/2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub sz (260.94 kB)
2016-12-07 09:47:41 - Uchwała Nr XXIII/121/2016 z dnia 29.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewotalizacji Miasta Zawidów na lata 2016-2022. (54.20 MB)
2016-12-27 14:40:13 - Uchwała Nr XXIV/122/2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów (3.99 MB)
2016-12-27 14:41:48 - Uchwała Nr XXIV/123/2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2017 (20.07 MB)
2016-12-27 14:44:06 - Uchwała Nr XXIV/124/2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2016. (2.04 MB)
2016-12-27 14:46:30 - Uchwała Nr XXIV/125/2016 z dnia 19.12.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie. (208.75 kB)
2016-12-27 14:49:23 - Uchwała Nr XXIV/126/2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochorny Ofiar P (3.91 MB)
2016-12-27 14:50:27 - Uchwała Nr XXIV/127/2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (214.44 kB)

Ilość odwiedzin: 2712
Nazwa dokumentu: Uchwały podjęte w roku 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Matuszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 12:48:06
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 12:48:06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-27 14:50:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner