logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2015-02-10 13:22:33 - Uchwała Nr IV/13/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Zawidów na 2015 r. (755.59 kB)
2015-02-10 13:23:47 - Uchwała Nr IV/14/2015 z dnia 29.01.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi w latach 2015-2016 (422.74 kB)
2015-02-10 13:25:56 - Uchwała Nr IV/16/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sparwie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar prze (6.19 MB)
2015-02-10 13:27:59 - Uchwała Nr IV/17/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2015 (1.26 MB)
2015-02-10 13:32:32 - Uchwała Nr IV/17/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2015 (1.47 MB)
2015-02-10 13:38:44 - Uchwała Nr IV/18/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2015 (862.68 kB)
2015-04-14 14:28:30 - Uchwała Nr V/19/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów (366.79 kB)
2015-04-14 14:34:53 - Uchwała Nr V/20/2015 z dnia 26.02.2015 r. z dnia 26.02.2015 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr LI/253/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 7 lipca 2014 r. (3.10 MB)
2015-04-14 14:36:11 - Uchwała Nr V/21/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2015 (3.48 MB)
2015-04-14 14:38:10 - Uchwała Nr V/22/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji "Zawidów" (6.91 MB)
2015-04-16 14:33:26 - Uchwała Nr V/23/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Publicznego w Zawidowie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do (858.26 kB)
2015-04-16 14:35:46 - Uchwała Nr V/24/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umówdzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. (1.04 MB)
2015-04-16 14:37:04 - Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (355.80 kB)
2015-04-16 14:44:54 - Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (361.50 kB)
2015-04-16 14:46:12 - Uchwała Nr V/27/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (430.04 kB)
2015-04-16 14:49:46 - Uchwała Nr VI/28/ z dnia 26.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2015 (2.82 MB)
2015-04-16 14:53:18 - Uchwała Nr VI/29/2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Zawidów (2.58 MB)
2015-04-16 14:55:42 - Uchwała Nr VI/30/2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2015 roku". (2.31 MB)
2015-06-18 12:11:43 - Uchwała Nr VI/31/2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów. (886.75 kB)
2015-06-18 12:13:25 - Uchwała Nr VI/32/2015 z dnia 26.03.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Zawidów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okr (400.91 kB)
2015-06-18 12:14:57 - Uchwała Nr VI/33/2015 z dnia 26.03.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy miejskiej Zawidów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji w (398.03 kB)
2015-06-18 12:15:49 - Uchwała Nr VIII/34/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2015 (3.19 MB)
2015-06-18 12:17:12 - Uchwała Nr VII/35/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. (1.72 MB)
2015-06-18 12:19:36 - Uchwała Nr VII/36/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Miasta Zawidów w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie" z siedzibą w Uboczu. (429.67 kB)
2015-06-18 12:20:40 - Uchwała Nr VII/37/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (367.43 kB)
2015-06-18 12:47:11 - Uchwała Nr VII/38/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. (377.26 kB)
2015-06-18 12:49:13 - Uchwała Nr VIII/39/2015 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2014 (425.71 kB)
2015-06-18 12:51:41 - Uchwała Nr VIII/40/2015 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (387.33 kB)
2015-06-18 12:57:27 - Uchwała Nr VIII/41/2015 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2014. (3.50 MB)
2015-06-18 12:58:22 - Uchwała Nr VIII/42/2015 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2015. (3.23 MB)
2015-06-18 13:02:42 - Uchwała Nr VIII/43/2015 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (362.21 kB)
2015-06-18 13:09:36 - Uchwała Nr VIII/44/2015 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (362.75 kB)
2015-08-27 09:56:24 - Uchwała Nr IX/45/2015 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2015 (5.32 MB)
2015-08-27 10:24:46 - Uchwała Nr IX/46/2015 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2014 rok. (4.08 MB)
2015-08-27 10:26:40 - Uchwała Nr IX/47/2015 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2015-2017" (2.66 MB)
2015-08-27 10:27:30 - Uchwała Nr IX/48/2015 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (359.51 kB)
2015-08-27 10:27:48 - Uchwała Nr IX/49/2015 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (360.38 kB)
2015-08-27 10:28:04 - Uchwała Nr IX/50/2015 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (360.59 kB)
2015-10-23 08:17:49 - Uchwała Nr X/51/2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2015 (3.59 MB)
2015-10-23 08:19:17 - Uchwała Nr X/52/2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które zostawia się bez dalszego biegu. (372.04 kB)
2015-10-23 08:21:03 - Uchwała Nr X/53/2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (2.54 MB)
2015-10-23 08:22:08 - Uchwała Nr X/54/2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 r. do 2019 r. (332.55 kB)
2015-10-23 08:22:58 - Uchwała Nr X/55/2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (357.62 kB)
2015-11-04 14:57:01 - Uchwała Nr XI/56/2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2015 (16.62 MB)
2015-11-04 14:59:31 - Uchwała Nr XI/57/2015 z dnia 28.10.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartch na czas oznaczony do 3 lat. (6.02 MB)
2015-11-25 14:24:14 - Uchwała Nr XII/58/2015 z dnia 16.11.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2015 (11.78 MB)
2015-11-25 14:49:41 - Uchwała Nr XII/59/2015 z dnia 16.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy miejskiej Zawidów (2.78 MB)
2015-11-25 14:51:14 - Uchwała Nr XII/60/2015 z dnia 16.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (3.26 MB)
2015-11-25 14:51:58 - Uchwała Nr XII/61/2015 z dnia 16.11.2015 w sprawie opłaty targowej (1.47 MB)
2015-11-25 14:53:07 - Uchwała Nr XII/62/2015 z dnia 16.11.2015 w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze gminy miejskiej Zawidów (1.47 MB)
2015-11-25 14:58:27 - Uchwała Nr XII/63/2015 z dnia 16.11.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (71.79 MB)
2015-12-21 13:34:26 - Uchwała Nr XIII/64/2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów (3.41 MB)
2015-12-21 13:36:52 - Uchwała Nr XIII/65/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2016 (18.52 MB)
2015-12-21 13:39:24 - Uchwała Nr XIII/66/2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2015 (2.49 MB)
2015-12-21 13:41:22 - Uchwała Nr XIII/67/2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania przez Gminę Miejską Zawidów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (365.52 kB)

Ilość odwiedzin: 2961
Nazwa dokumentu: Uchwały podjęte w roku 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Matuszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 12:39:22
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 12:39:22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-21 13:41:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner