logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-03-18 12:14:55 - Uchwała Nr XLVII/233/2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Zawidów na 2014 rok. (381.59 kB)
2014-03-18 12:15:27 - Uchwała Nr XLVII/234/2014 z dnia 23.01.2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar (3.29 MB)
2014-03-18 12:15:49 - Uchwała Nr XLVII/235/2014 z dnia 23.01.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umow dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. (1.04 MB)
2014-03-18 12:16:19 - Uchwała Nr XLVII/236/2014 z dnia 23.01.2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2014 r. (813.72 kB)
2014-03-18 12:16:44 - Uchwała Nr XLVII/237/2014 z dnia 23.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2014. (914.58 kB)
2014-03-18 12:17:05 - Uchwała Nr XLVII/238/2014 z dnia 23.01.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2014. (396.81 kB)
2014-03-18 12:18:00 - Uchwała Nr XLVIII/239/2014 z dnia 06.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014 (2.82 MB)
2014-03-18 12:20:15 - Uchwała Nr XLVIII/240/2014 z dnia 06.03.2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (413.43 kB)
2014-03-18 12:22:09 - Uchwała Nr XLVIII/241/2014 z dnia 06.03.2014 z dnia 06.03.2014 r. w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w (2.58 MB)
2014-03-18 12:25:53 - Uchwała Nr XLVIII/242/2014 z dnia 06.03.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publ (370.24 kB)
2014-03-18 12:27:55 - Uchwała Nr XLVIII/243/2014 z dnia 06.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. (1.15 MB)
2014-06-17 11:49:31 - Uchwała Nr XLIX/244/2014 z dnia 3.04.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Zawidów. (391.73 kB)
2014-06-17 11:51:06 - Uchwała Nr L/245/2014 z dnia 5.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2013. (427.48 kB)
2014-06-17 11:52:10 - Uchwała Nr L/246/2014 z dnia 05.06.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (388.70 kB)
2014-06-17 11:53:45 - Uchwała Nr L/247/2014 z dnia 05.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2013. (455.80 kB)
2014-06-17 11:54:46 - Uchwała Nr L/248/2014 z dnia 05.06.2014 z dnia 05.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014. (3.28 MB)
2014-06-17 11:56:52 - Uchwała Nr L/249/2014 z dnia 05.06.2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (419.55 kB)
2014-06-17 12:00:31 - Uchwała Nr L/250/2014 z dnia 05.06.2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu. (403.06 kB)
2014-07-18 11:09:37 - Uchwała Nr LI/251/2014 z dnia 07.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmina w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014. (2.36 MB)
2014-07-18 11:10:40 - Uchwała Nr LI/252/214 z dnia 07.07.2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2013 rok. (4.08 MB)
2014-07-18 11:13:18 - Uchwała Nr LI/253/2014 z dnia 07.07.2014 r. w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów (50.49 MB)
2014-07-18 11:19:25 - Uchwała Nr LI/254/2014 z dnia 07.07.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (368.95 kB)
2014-08-04 10:09:16 - Uchwała Nr LII/255/2014 z dnia 31.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (1.38 MB)
2014-10-29 07:20:21 - Uchwała Nr LIII/256/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014. (3.30 MB)
2014-10-29 07:21:15 - Uchwała Nr LIII/257/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego (439.46 kB)
2014-10-29 07:23:40 - Uchwała Nr LIII/258/2014 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów (30.84 MB)
2014-10-29 07:25:14 - Uchwała Nr LIII/259/2014 z dnia 30.09.2014 r. w sprawie przyjecia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020. (349.93 kB)
2014-10-29 07:26:34 - Załącznik do Uchwały Nr LIII/259/2014 z dnia 30.09.2014 r. - Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020 (1.72 MB)
2014-12-10 10:22:41 - Uchwała Nr LIV/260/2014 z dnia 7.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2014 (5.18 MB)
2014-12-10 10:24:12 - Uchwała Nr LIV/261/2014 z dnia 7.11.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (4.00 MB)
2014-12-10 10:25:22 - Uchwała Nr LIV/262/2014 z dnia 7.11.2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (395.53 kB)
2014-12-10 10:26:41 - Uchwała Nr LIV/263/2014 z dnia 7.11.2014 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. (1.68 MB)
2014-12-10 10:27:33 - Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie (330.33 kB)
2014-12-10 10:29:59 - Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zawidowie (334.87 kB)
2014-12-10 10:31:16 - Uchwała Nr II/3/2014 z dnia 3.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie (393.42 kB)
2014-12-10 10:32:31 - Uchwała Nr II/4/2014 z dnia 3.12.2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (356.00 kB)
2014-12-10 10:36:26 - Uchwała Nr II/5/2014 z dnia 3.12.2014 r . w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidowa (778.15 kB)
2014-12-10 10:37:18 - Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 3.12.2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa (395.40 kB)
2014-12-10 10:38:13 - Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 3.12.2014 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa (379.59 kB)
2015-01-20 13:51:36 - Uchwała Nr III/8/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów (6.30 MB)
2015-01-20 13:55:55 - Uchwała Nr III/9/2014 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta Zawidów na rok 2015 (25.73 MB)
2015-01-20 13:57:08 - Uchwała Nr III/10/2014 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2014 (4.36 MB)
2015-01-20 13:59:16 - Uchwała Nr III/11/2014 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Zawidów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (396.12 kB)
2015-01-20 14:03:01 - Uchwała Nr III/12/2014 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi w latach 2015-2016 (4.56 MB)

Ilość odwiedzin: 3387
Nazwa dokumentu: Uchwały podjęte w roku 2014
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk - inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Matuszczyk - inspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2014-02-05 09:54:40
Data udostępnienia informacji: 2014-02-05 09:54:40
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-20 14:03:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner