logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2013-02-11 11:12:07 - Uchwała Nr XXXIII/164/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. (1.47 MB)
2013-02-11 11:18:45 - Uchwała Nr XXXIII/165/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013. (860.64 kB)
2013-02-11 11:19:49 - Uchwała Nr XXXIII/166/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na rok 2013. (1.01 MB)
2013-02-11 11:23:13 - Uchwała Nr XXXIII/167/2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy P (3.61 MB)
2013-02-11 11:25:19 - Uchwała Nr XXXIII/168/2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Zawidów na rok 2013. (454.47 kB)
2013-02-11 11:46:43 - Uchwała Nr XXXIII/169/2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2013-2020 (1.86 MB)
2013-02-11 11:50:41 - Uchwała Nr XXXIII/170/2013 z dnia 31.01.2013 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. (696.04 kB)
2013-02-11 11:54:26 - Uchwała Nr XXXIII/171/2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntów pod działalność handlową. (267.63 kB)
2013-02-11 11:55:09 - Uchwała Nr XXXIII/172/2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntów pod działalność handlową. (267.74 kB)
2013-03-06 08:19:28 - Uchwała Nr XXXIV/173/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. (1.05 MB)
2013-03-06 08:21:00 - Uchwała Nr XXXIV/174/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2013. (447.28 kB)
2013-03-06 09:33:47 - Uchwała Nr XXXIV/175/2013 z dnia 26.02.2013 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów. (568.22 kB)
2013-03-06 09:35:37 - Uchwała Nr XXXIV/176/2013 z dnia 26.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Zawidów. (373.73 kB)
2013-03-06 09:52:12 - Uchwała XXXIV/177/2013 z dnia 26.02.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodar (344.62 kB)
2013-03-06 09:53:55 - Uchwała Nr XXXIV/178/2013 z dnia 26.02.2013 r. zmianiająca uchwałę w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie (291.98 kB)
2013-03-06 09:56:11 - Uchwała Nr XXXIV/179/2013 z dnia 26.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli (1.25 MB)
2013-03-06 09:58:57 - Uchwała Nr XXXIV/180/2013 z dnia 26.02.2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbi (286.33 kB)
2013-03-06 10:02:53 - Uchwała Nr XXXIV/181/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXXII/162/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21.12.2012 w sprawie wymagań (1.55 MB)
2013-03-06 10:07:44 - Uchwała Nr XXXIV/182/2013 z dnia 26.02.2013 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych (474.87 kB)
2013-03-06 10:11:41 - Uchwała Nr XXXIV/183/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu należącego do zasobu nieruchomości Gminy Zawidów. (582.25 kB)
2013-03-06 10:13:24 - Uchwała Nr XXXIV/184/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres do 15 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy miejskiej Zawidów. (280.36 kB)
2013-03-06 10:14:21 - Uchwała Nr XXXIV/185/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. (256.95 kB)
2013-03-06 10:16:02 - Uchwała Nr XXXIV/186/2013 z dnia 26.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. (258.83 kB)
2013-03-25 10:55:24 - Uchwała Nr XXXV/187/2013 z dnia 21.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. (1.76 MB)
2013-03-25 10:57:24 - Uchwała Nr XXXV/188/2013 z dnia 21.03.2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2013 roku" (1.77 MB)
2013-03-25 10:58:16 - Uchwała Nr XXXV/189/2013 z dnia 21.03.2013 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów. (199.33 kB)
2013-03-25 10:59:39 - Uchwała Nr XXXV/190/2013 z dnia 21.03.2013 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. (161.06 kB)
2013-04-11 14:09:16 - Uchwała Nr XXXVI/191/2013 z dnia 03.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji dotyczące (2.57 MB)
2013-04-29 12:03:36 - Uchwała Nr XXXVII/192/2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. (1.14 MB)
2013-04-29 12:04:47 - Uchwała Nr XXXVII/193/2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2012. (1.96 MB)
2013-04-29 12:07:31 - Uchwała XXXVII/194/2013 z dnia 25.04.2013 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów. (286.16 kB)
2013-04-29 12:10:42 - Uchwała Nr XXXVII/195/2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodar (465.82 kB)
2013-04-29 12:12:37 - Uchwała Nr XXXVII/196/2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (3.60 MB)
2013-04-29 12:13:52 - Uchwała Nr XXXVII/197/2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów. (400.56 kB)
2013-06-06 12:07:54 - Uchwała Nr XXXVIII/198/2013 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. (1.13 MB)
2013-06-06 12:09:35 - Uchwała Nr XXXVIII/199/2013 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (259.49 kB)
2013-07-04 14:49:10 - Uchwała Nr XXXIX/200/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2012. (243.96 kB)
2013-07-04 14:50:44 - Uchwała Nr XXXIX/201/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (206.14 kB)
2013-07-04 14:52:38 - Uchwała Nr XXXIX/202/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2012 rok. (2.45 MB)
2013-07-04 14:58:10 - Uchwała Nr XXXIX/203/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. (1.02 MB)
2013-07-04 14:59:46 - Uchwała Nr XXXIX/204/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntów rolnych w drodze bezprzetargowej. (205.01 kB)
2013-07-04 15:00:48 - Uchwała Nr XXXIX/205/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (201.82 kB)
2013-07-04 15:02:23 - Uchwała Nr XXXIX/206/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (205.02 kB)
2013-07-04 15:03:19 - Uchwała Nr XXXIX/207/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (202.68 kB)
2013-07-04 15:05:19 - Uchwała Nr XXXIX/208/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie przyjecia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. (162.40 kB)
2013-08-14 09:47:37 - Uchwała Nr XL/209/2013 z dnia 18.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013 (1.69 MB)
2013-08-14 09:56:15 - Uchwała Nr XL/210/2013 z dnia 18.07.2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (267.22 kB)
2013-08-14 10:24:19 - Uchwała Nr XLI/211/2013 z dnia 30.07.2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013.. (1.47 MB)
2013-09-05 14:34:31 - Uchwała Nr XLII/212/2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. (1002.10 kB)
2013-09-05 14:36:49 - Uchwała Nr XLII/213/2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (270.62 kB)
2013-09-05 14:38:53 - Uchwała Nr XLII/214/2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawidów. (2.08 MB)
2013-09-05 14:41:03 - Uchwała Nr XLII/215/2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat. (783.64 kB)
2013-09-05 14:43:52 - Uchwała Nr XLII/216/2013 z dnia 29.08.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów. (277.05 kB)
2013-09-05 14:48:32 - Uchwała Nr XLII/217/2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze (609.04 kB)
2013-10-02 12:30:36 - Uchwała Nr XLIII/218/2013 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013 (696.76 kB)
2013-10-02 12:34:40 - Uchwała Nr XLIII/219/2013 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego (260.02 kB)
2013-10-02 12:57:40 - Uchwała Nr XLIV/220/2013 z dnia 27.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. (1.32 MB)
2013-10-02 13:32:37 - Uchwała Nr XLIV/221/2013 z dnia 27.09.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidó (197.82 kB)
2013-10-02 13:33:08 - Uchwała Nr XLIV/222/2013 z dnia 27.09.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono (294.62 kB)
2013-10-02 13:35:15 - Uchwała Nr XLIV/223/2013 z dnia 27.09.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawidów. (529.33 kB)
2013-11-20 13:28:43 - Uchwała Nr XLV/224/2013 z dnia 07.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia miasta Zawidów na rok 2013 r. (1.56 MB)
2013-11-20 13:29:59 - Uchwała Nr XLV/225/2013 z dnia 07.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidowa. (433.35 kB)
2013-11-20 13:31:28 - Uchwała Nr XLV/226/2013 z dnia 07.11.2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów. (345.99 kB)
2014-01-09 13:22:22 - Uchwała Nr XLVI/227/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów (2.65 MB)
2014-01-09 13:28:30 - Uchwała Nr XLVI/228/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2014 (19.08 MB)
2014-01-09 13:29:25 - Uchwała Nr XLVI/229/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013 (3.16 MB)
2014-01-09 13:31:14 - Uchwała Nr XLVI/230/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa (199.68 kB)
2014-01-09 13:33:26 - Uchwała Nr XLVI/231/2013 z dnia 19.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy miejskiej Zawidów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych (235.15 kB)
2014-01-09 13:36:03 - Uchwała Nr XLVI/232/2013 z dnia 19.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy miejskiej Zawidów na stałe pbwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych kom (249.77 kB)

Ilość odwiedzin: 5237
Nazwa dokumentu: Uchwały podjęte w roku 2013
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk - Podinspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2013-01-14 08:03:56
Data udostępnienia informacji: 2013-01-14 08:03:56
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 13:36:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner