logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2013-01-15 14:11:33 - Zarządzenie Nr 1 z dnia 08.01.2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych (38.75 kB)
2013-01-15 14:13:09 - Zarządzenie Nr 2 z dnia 08.01.2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych służacych do ustalania upr (41.82 kB)
2013-01-24 09:04:54 - Zarządzenie Nr 4 z dnia 23.01.2013 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku. (41.84 kB)
2013-02-25 11:01:17 - Zarządzenie Nr 5 z dnia 23.01.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta Zawidowa. (38.38 kB)
2013-02-25 11:02:37 - Zarządzenie Nr 6 z dnia 24.01.2013 r. w sprawie sporzadzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Zawidowa. (48.77 kB)
2013-02-25 11:04:55 - Zarządzenie Nr 7 z dnia 30.01.2013 r. w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami budżetowymi przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych za rok 2012. (40.31 kB)
2013-02-25 11:06:20 - Zarządzenie Nr 8 z dnia 30.01.2013 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia badania ilości osób bezdomnych w gminie miejskiej Zawidów (1.05 MB)
2013-02-25 11:07:42 - Zarządzenie Nr 9 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (27.10 kB)
2013-02-25 11:09:58 - Zarządzenie Nr 10 z dnia 08.02.2013 r. w sprawie ustalenia należności przysługujących pracownikowi Urzędu Miejskiego w Zawidowie z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej pojazdem samoc (28.58 kB)
2013-04-03 08:41:50 - Zarządzenie Nr 11 z dnia 21.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 14/2012 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 8 marca 2012 roku dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości (29.77 kB)
2013-04-03 08:42:53 - Zarządzenie Nr 12 z dnia 25.02.2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za 2012 rok. (20.85 kB)
2013-04-03 08:44:15 - Zarządzenie Nr 13 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (25.43 kB)
2013-04-03 08:55:44 - Zarządzenie Nr 14 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (21.89 kB)
2013-04-03 08:57:25 - Zarządzenie Nr 15 z dnia 01.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży. (31.53 kB)
2013-04-03 08:58:34 - Zarządzenie Nr 16 z dnia 07.03.2013 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia. (31.50 kB)
2013-04-03 08:59:37 - Zarządzenie Nr 17 z dnia 11.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (24.63 kB)
2013-04-03 09:00:58 - Zarządzenie Nr 18 z dnia 22.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (29.06 kB)
2013-04-03 09:02:20 - Zarządzenie Nr 19 z dnia 28.03.2013 r. w sprawie sprawdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawidów. (39.55 kB)
2013-04-24 14:30:12 - Zarządzenie Nr 20 z dnia 04.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (28.99 kB)
2013-04-24 14:31:14 - Zarządzenie Nr 21 z dnia 09.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (24.76 kB)
2013-04-24 14:32:54 - Zarządzenie Nr 22 z dnia 09.04.2013 r. w sprawie programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. (86.28 kB)
2013-04-24 14:35:22 - Zarządzenie Nr 23 z dnia 09.04.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości (39.03 kB)
2013-04-24 14:39:16 - Zarządzenie Nr 24 z dnia 15.04.2013 r. w sprawie zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Zawidowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (36.72 kB)
2013-05-09 13:53:56 - Zarządzenie Nr 25 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013 (28.05 kB)
2013-05-09 13:58:27 - Zarządzenie Nr 26 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganiczonego o wartości (39.07 kB)
2013-05-09 14:13:43 - Zarządzenie Nr 27 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (34.11 kB)
2013-05-09 14:23:06 - Zarządzenie Nr 28 z dnia 08.05.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o watości po (38.76 kB)
2013-05-09 14:35:47 - Zarządzenie Nr 29 z dnia 09.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (26.73 kB)
2013-06-14 12:49:53 - Zarządzenie Nr 30 z dnia 13.05.2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. (33.58 kB)
2013-06-14 12:51:15 - Zarządzenie Nr 31 z dnia 20.05.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości (39.99 kB)
2013-06-14 12:52:32 - Zarządzenie Nr 32 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (29.45 kB)
2013-06-14 12:55:21 - Zarządzenie Nr 33 z dnia 24.05.2013 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu. (24.08 kB)
2013-06-14 12:56:22 - Zarządzenie Nr 34 z dnia 31.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (26.75 kB)
2013-06-14 12:59:55 - Zarządzenie Nr 35 z dnia 10.06.2013 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powodziowych wyrządzonych w Gminie Miejskiej Zawidów w związku z intensywnymi opadami deszczu w dniu 8 cze (25.27 kB)
2013-06-14 13:02:43 - Zarządzenie Nr 36 z dnia 10.06.2013 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu. (23.94 kB)
2013-06-14 13:03:39 - Zarządzenie Nr 37 z dnia 12.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (27.14 kB)
2013-06-14 13:08:26 - Zarządzenie Nr 38 z dnia 14.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 14.2012 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 8 marca 2012 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urz (31.40 kB)
2013-06-26 13:34:54 - Zarządzenie Nr 39 z dnia 20.06.2013 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (33.19 kB)
2013-07-19 12:51:58 - Zarządzenie Nr 40 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (27.84 kB)
2013-07-19 12:57:45 - Zarządzenie Nr 41 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (29.74 kB)
2013-07-19 12:58:48 - Zarządzenie Nr 42 z dnia 02.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za rok 2012. (23.32 kB)
2013-07-19 13:01:28 - Zarządzenie Nr 43 z dnia 03.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (26.74 kB)
2013-07-19 13:03:41 - Zarządzenie Nr 44 z dnia 04.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 14/2012 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 8 marca 2012 roku dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości (30.45 kB)
2013-07-19 13:05:23 - Zarządzenie Nr 45 z dnia 12.07.2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Zawidowie Obr.I. (31.58 kB)
2013-07-19 13:13:32 - Zarządzenie Nr 46 z dnia 18.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjęzadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku (83.87 kB)
2013-08-28 08:49:07 - Zarządzenie Nr 47 z dnia 19.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów. (29.72 kB)
2013-08-28 08:51:32 - Zarządzenie Nr 48 z dnia 24.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (30.48 kB)
2013-08-28 08:53:48 - Zarządzenie Nr 49 z dnia 30.07.2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa oraz informacji z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za I pół (22.45 kB)
2013-09-04 07:30:38 - Zarządzenie Nr 50 z dnia 30.07.2013 r. w sprawie wytycznych, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok (50.12 kB)
2013-09-04 07:35:45 - Zarządzenie Nr 51 z dnia 31.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (25.99 kB)
2013-09-04 07:46:47 - Zarządzenie Nr 52 z dnia 05.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (25.60 kB)
2013-09-04 07:47:47 - Zarządzenie Nr 53 z dnia 06.08.2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego powierzenia Ośrodkowi Kultury w Zawidowie zarządzania nieruchomością. (40.66 kB)
2013-09-04 07:48:50 - Zarządzenie Nr 54 z dnia 06.08.2013 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie. (33.08 kB)
2013-09-04 07:50:03 - Zarządzenie Nr 55 z dnia 07.08.2013 r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w2013 roku pomocy finansowej uczniom z terenu Miasta Zawidowa na zakup podręczników w ramach programu "W (38.71 kB)
2013-09-04 07:51:26 - Zarządzenie Nr 56 z dnia 07.08.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o war (39.20 kB)
2013-10-22 13:31:03 - Zarządzenie Nr 57 z dnia 30.08.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (27.64 kB)
2013-10-22 13:40:46 - Zarządzenie Nr 58 z dnia 03.09.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości (38.68 kB)
2013-10-22 13:42:27 - Zarządzenie Nr 59 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (29.78 kB)
2013-10-22 13:43:59 - Zarządzenie Nr 60 z dnia 10.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (26.80 kB)
2013-10-22 13:47:11 - Zarządzenie Nr 61 z dnia 10.09.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości pon (26.80 kB)
2013-10-22 13:49:32 - Zarządzenie Nr 62 z dnia 11.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (27.60 kB)
2013-10-22 13:52:06 - Zarządzenie Nr 63 z dnia 12.09.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości (38.99 kB)
2013-10-22 13:53:09 - Zarządzenie Nr 64 z dnia 16.09.2013 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu (25.62 kB)
2013-10-22 14:29:41 - Zarzdzenie Nr 65 z dnia 27.09.2013 r. w sprawie wyboru przedstawicieli załogi pracowniczej reprezenrujących przed pracodawcą pracowników Urzędu Miejskiego oraz określenie ich kompetencji. (28.86 kB)
2013-10-22 14:31:27 - Zarządzenie Nr 66 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (28.34 kB)
2013-10-22 14:34:09 - Zarządzenie Nr 67 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów. (29.73 kB)
2013-10-22 14:35:53 - Zarządzenie Nr 68 z dnia 02.10.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników mienia Gminy Zawidów według stanu na dzień 1 października 2013 r. (37.96 kB)
2013-10-22 14:39:13 - Zarządzenie Nr 69 z dnia 01.10.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawidowie środków ochrony indywidualnej oraz zasad stosowania odzież (51.09 kB)
2013-10-22 14:41:46 - Zarządzenie Nr 69A z dnia 07.10.2013 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. Odbudowa przepustu dz. nr 40 na ul. Ostróżno w Zawidowie. (24.60 kB)
2013-10-22 14:49:00 - Zarządzenie Nr 70 z dnia 07.10.2013 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. Odbudowa 335 km kanalizacji deszczowej ulic: Wierzbowa, Słowackiego, Niepodległości, Młynarska, głż (24.63 kB)
2013-10-22 14:50:08 - Zarządzenie Nr 71 z dnia 14.10.2013 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu. (52.29 kB)
2013-12-04 13:55:00 - Zarządzenie Nr 72 z dnia 17.10.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości (38.15 kB)
2013-12-04 13:55:55 - Zarządzenie Nr 73 z dnia 21.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (32.42 kB)
2013-12-04 14:02:25 - Zarządzenie Nr 74 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Zawidowie Obr. I (23.46 kB)
2013-12-04 14:03:56 - Zarządzenie Nr 75 z dnia 24.10.2013 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (26.67 kB)
2013-12-04 14:11:54 - Zarządzenie Nr 76 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2014 (22.42 kB)
2013-12-04 14:13:11 - Zarządzenie Nr 77 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów (23.56 kB)
2013-12-04 14:14:44 - Zarządzenie Nr 78 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (28.96 kB)
2013-12-04 14:16:26 - Zarządzenie Nr 79 z dnia 15.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 14/2012 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 8 marca 2012 roku dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowowści w (22.02 kB)
2013-12-04 14:17:18 - Zarządzenie Nr 80 z dnia 19.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (27.90 kB)
2013-12-04 14:25:04 - Zarządzenie Nr 81 z dnia 20.11.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej aktywów OSP w Zawidowie według stanu na dzień 30.10.2013 r. (39.81 kB)
2013-12-04 14:26:46 - Zarządzenie Nr 82 z dnia 21.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (28.00 kB)
2013-12-04 14:27:59 - Zarządzenie Nr 83 z dnia 25.11.2013 r. w sprawie powołania człoknów komisji do przeprowadzenia przetargu (23.97 kB)
2014-01-31 09:15:27 - Zarządzenie Nr 84 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (27.02 kB)
2014-01-31 09:15:01 - Zarządzenie Nr 85 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie powołanie komisji odbiorowej dla zadania pn. „Odbudowa nawierzchni ulic o łącznej długości 0,4238km; ul. Szeroka od km 0+000 do km 0+1 (30.81 kB)
2014-01-31 09:17:05 - Zarządzenie Nr 86 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie powołanie komisji odbiorowej dla zadania pn. „Odbudowa nawierzchni ul. Lubańskiej od km 0 + 010 do km 0 + 070 km o dł. 60m" (23.71 kB)
2014-01-31 09:18:59 - Zarządzenie Nr 87 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (28.07 kB)
2014-01-31 09:20:25 - Zarządzenie Nr 88 z dnia 4.12.2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie (189.19 kB)
2014-01-31 09:22:32 - Zarządzenie Nr 89 z dnia 4.12.2013 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie do podpisywania korespondencji z zakresu administracjipublicznej (39.71 kB)
2014-01-31 09:23:34 - Zarządzenie Nr 90 z dnia 6.12.2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych (33.62 kB)
2014-01-31 09:24:54 - Zarzadzenie Nr 91 z dnia 9.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2013. (27.90 kB)

Ilość odwiedzin: 18380
Nazwa dokumentu: Rok 2013
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk - Podinspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2013-01-14 08:02:52
Data udostępnienia informacji: 2013-01-14 08:02:52
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-31 09:25:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner