logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2012-02-10 10:26:01 - Uchwała Nr XVIII/83/2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Pr (3.80 MB)
2012-02-10 10:37:12 - Uchwała Nr XVIII/84/2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2012 r. (873.85 kB)
2012-02-10 10:39:54 - Uchwała Nr XVIII/85/2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2012. (1.07 MB)
2012-02-10 10:41:48 - Uchwała Nr XVIII/86/2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2012. (468.70 kB)
2012-02-10 10:43:35 - Uchwała Nr XVIII/87/2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej. (236.86 kB)
2012-02-10 10:44:58 - Uchwała Nr XVIII/88/2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej. (235.92 kB)
2012-02-10 10:46:14 - Uchwała Nr XVIII/89/2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (422.72 kB)
2012-02-10 10:50:28 - Uchwała Nr XVIII/90/2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Zawidów na 2012 rok. (781.86 kB)
2012-02-10 10:56:18 - Uchwała Nr XVIII/91/2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie przyjecia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Zawidów w latach 2009-2032". (274.39 kB)
2012-02-10 11:01:16 - Załącznik do uchwały Nr XVIII912012 - Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Zawidów w latach 2009-2032. (5.07 MB)
2012-02-10 11:02:25 - Załączniki do "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Zawidów w latach 2009-2032". (1.53 MB)
2012-02-10 11:04:29 - Uchwała Nr XVIII/92/2012 z dnia 31.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy miejskiej Zawidów. (252.36 kB)
2012-03-08 11:10:50 - Uchwała Nr XIX/93/2012 z dnia 01.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. (1.39 MB)
2012-03-08 13:40:17 - Uchwała Nr XIX/94/2012 z dnia 01.03.2012 r. w sprawie przedłuzenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (1.20 MB)
2012-03-08 13:47:19 - Uchwała Nr XIX/95/2012 z dnia 01.03.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta. (323.42 kB)
2012-03-08 13:48:31 - Uchwała Nr XIX/96/2012 z dnia 01.03.2012 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów. (171.28 kB)
2012-03-29 13:31:34 - Uchwała Nr XX/97/2012 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2012 roku. (230.59 kB)
2012-03-29 13:32:58 - Załącznik do uchwały Nr XX/97/2012 - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2012 roku. (57.55 kB)
2012-04-19 08:42:03 - Uchwała Nr XXI/98/2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. (1.80 MB)
2012-04-19 08:43:22 - Uchwała Nr XXI/99/2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (244.18 kB)
2012-04-19 08:46:58 - Uchwała Nr XXI/100/2012 z dnia 04.04.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorzadowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Zawidowie. (1.66 MB)
2012-04-19 08:52:44 - Uchwała Nr XXI/101/2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. (307.01 kB)
2012-04-19 08:54:11 - Uchwała Nr XXI/102/2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. (306.14 kB)
2012-04-19 08:55:19 - Uchwała Nr XXI/103/2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. (306.39 kB)
2012-04-19 08:57:03 - Uchwała Nr XXI/104/2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych. (267.74 kB)
2012-04-19 08:59:25 - Uchwała Nr XXII/106/2012 z dnia 17.04.2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Zawidowa. (235.08 kB)
2012-04-19 09:00:59 - Uchwała Nr XXII/107/2012 z dnia 17.04.2012 r. w sprawie stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego Gminy Miejskiej Zawidów Pana Dominika Tracza. (254.79 kB)
2012-05-22 10:32:48 - Uchwała Nr XXIII/108/2012 z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. (253.87 kB)
2012-06-25 10:12:08 - Uchwała Nr XXIV/109/2012 z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2011. (247.42 kB)
2012-06-25 10:13:24 - Uchwała Nr XXIV/110/2012 z dnia 24 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (204.43 kB)
2012-06-25 10:15:48 - Uchwała Nr XXIV/111/2012 z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2011. (278.28 kB)
2012-06-25 10:25:07 - Uchwała Nr XXIV/112/2012 z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. (1.93 MB)
2012-06-25 10:26:43 - Uchwała Nr XXIV/113/2012 z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego. (310.62 kB)
2012-07-06 09:44:08 - Uchwała Nr XXV/114/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnoślaskiego na § 7 ust.3, § 10 i § 15 załącznika do uchwały nr XXI/100/2012 Rady MIejskiej w Zawidowie z (2.14 MB)
2012-07-30 10:30:52 - Uchwała Nr XXVII/115/2012 z dnia 24.07.2012r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (315.09 kB)
2012-07-30 10:31:53 - Uchwała Nr XXVII/116/2012 z dnia 24.07.2012r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (309.20 kB)
2012-07-30 10:33:23 - Uchwała Nr XXVII/117/2012 z dnia 24.07.2012r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów. (259.69 kB)
2012-07-30 10:34:39 - Uchwała Nr XXVII/118/2012 z dnia 24.07.2012r. w sprawie Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012-2014. (1.78 MB)
2012-07-30 10:36:58 - Uchwała Nr XXVII/119/2012 z dnia 24.07.2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi w latach 2013-2014. (2.81 MB)
2012-07-30 10:38:23 - Uchwała Nr XXVII/120/2012 z dnia 24.07.2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. (1.82 MB)
2012-07-30 10:40:49 - Uchwała Nr XXVII/121/2012 z dnia 24.07.2012r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2011 rok. (2.29 MB)
2012-07-30 10:43:14 - Uchwała Nr XXVII/122/2012 z dnia 24.07.2012r. w sprawie wskazania delegata na Konferencję Krajową Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregiou "Nysa". (293.76 kB)
2012-09-10 13:38:06 - Uchwała Nr XXVIII/123/2012 z dnia 28.08.2012r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. (1.32 MB)
2012-09-10 13:40:57 - Uchwała Nr XXVIII/124/2012 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 11 lat. (294.02 kB)
2012-09-10 13:42:02 - Uchwała Nr XXVIII/125/2012 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości. (303.47 kB)
2012-09-10 13:45:34 - Uchwała Nr XXVIII/126/2012 z dnia 28.08.2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/123/2008 RM w Zawidowie z dnia 30.08.2008 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2012. (397.56 kB)
2012-10-05 13:23:13 - Uchwała Nr XXIX/127/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. (2.91 MB)
2012-10-05 13:25:24 - Uchwała Nr XXIX/128/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidów. (553.07 kB)
2012-10-05 13:27:10 - Uchwała Nr XXIX/129/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie opłaty targowej. (489.65 kB)
2012-10-05 13:28:05 - Uchwała Nr XXIX/130/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Zawidów. (490.02 kB)
2012-10-05 13:29:58 - Uchwała Nr XXIX/131/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów. (284.45 kB)
2012-10-05 13:32:21 - Uchwała Nr XXIX/132/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów. (239.00 kB)
2012-10-05 13:33:21 - Uchwała Nr XXIX/133/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów. (238.20 kB)
2012-11-02 09:28:23 - Uchwała Nr XXX/134/2012 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012. (2.16 MB)
2012-11-02 09:29:52 - Uchwała Nr XXX/135/2012 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (866.92 kB)
2012-11-02 09:37:41 - Uchwała Nr XXX/136/2012 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie podziału gminy miejskiej Zawidów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. (546.50 kB)
2012-11-02 09:38:42 - Uchwała Nr XXX/137/2012 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. (279.40 kB)
2012-11-02 09:40:19 - Uchwała Nr XXX/138/2012 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów. (788.00 kB)
2012-12-04 09:12:27 - Uchwała Nr XXXI/139/2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. (1.82 MB)
2012-12-04 09:13:51 - Uchwała Nr XXXI/140/2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu radnego Gminy Miejskiej Zawidów Pana Konrada Tkaczyka. (235.87 kB)
2012-12-04 09:15:53 - Uchwała Nr XXXI/141/2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących przystąpień do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów. (301.88 kB)
2012-12-04 09:18:54 - Uchwała Nr XXXI/142/2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXIX/131/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie (1.27 MB)
2013-04-09 15:07:52 - Uchwała Nr XXXI/143/2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów. (666.36 kB)
2012-12-04 09:22:42 - Uchwała Nr XXXI/144/2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie podziału gminy miejskiej Zawidów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. (513.34 kB)
2012-12-04 09:26:30 - Uchwała Nr XXXI/145/2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Za (257.04 kB)
2012-12-04 09:29:02 - Uchwała Nr XXXI/146/2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów. (2.69 MB)
2012-12-04 09:30:46 - Uchwała Nr XXXI/147/2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntów rolnych. (338.52 kB)
2012-12-04 09:32:04 - Uchwała Nr XXXI/148/2012 z dnia 28.11.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej zbiornikiem wyrównawczym. (348.94 kB)
2012-12-28 13:22:23 - Uchwała Nr XXXII/149/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów. (2.25 MB)
2013-01-04 10:35:13 - Uchwała Nr XXXII/150/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2013. (17.32 MB)
2012-12-28 13:21:12 - Uchwała Nr XXXII/151/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. (2.77 MB)
2012-12-28 09:12:26 - Uchwała Nr XXXII/152/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. (201.75 kB)
2012-12-28 09:14:43 - Uchwała Nr XXXII/153/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Miejskiej Zawidów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. (223.68 kB)
2012-12-28 09:15:46 - Uchwała Nr XXXII/154/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (245.85 kB)
2012-12-28 09:25:14 - Uchwała Nr XXXII/155/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Zawidów. (323.81 kB)
2012-12-28 09:30:38 - Uchwała Nr XXXII/156/2012 z dnia 21.12.2012 r w sprawie przejecia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odp (232.64 kB)
2012-12-28 09:40:20 - Uchwała Nr XXXII/157/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpad (558.85 kB)
2012-12-28 12:35:12 - Uchwałą Nr XXXII/158/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (262.33 kB)
2012-12-28 12:37:26 - Uchwała Nr XXXII/159/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda (379.99 kB)
2012-12-28 12:40:47 - Uchwała Nr XXXII/160/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. (296.54 kB)
2012-12-28 12:48:02 - Uchwała Nr XXXII/161/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. (1.23 MB)
2012-12-28 12:50:09 - Uchwała Nr XXXII/162/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowy (588.16 kB)
2012-12-28 12:51:04 - Uchwała Nr XXXII/163/2012 z dnia 21.12.2012 r w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. (226.93 kB)

Ilość odwiedzin: 3266
Nazwa dokumentu: Uchwały podjęte w roku 2012
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Zawidowie
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk - podinspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10 09:04:00
Data udostępnienia informacji: 2012-02-10 09:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-09 15:14:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner