logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
minus Uchwały Rady Miejskiej
   minus Uchwały podjęte w roku 2005
   minus Uchwały podjęte w roku 2006
   minus Uchwały podjęte w roku 2007
   minus Uchwały podjęte w roku 2008
   minus Uchwały podjęte w roku 2009
   minus Uchwały podjęte w roku 2010
   minus Uchwały podjęte w roku 2011
   minus Uchwały podjęte w roku 2012
   minus Uchwały podjęte w roku 2013
   minus Uchwały podjęte w roku 2014
   minus Uchwały podjęte w roku 2015
   minus Uchwały podjęte w roku 2016
   minus Uchwały podjęte w roku 2017
   minus Uchwały podjęte w roku 2018
   minus Projekty uchwał skierowane do Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-02-02 12:11:11 - Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 24.01.2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2011r. (547.39 kB)
2011-02-02 12:12:58 - Uchwała Nr IV/17/2011 z dnia 24.01.2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na 2011r. (839.95 kB)
2011-02-02 12:20:41 - Uchwała Nr IV/18/2011 z dnia 24.01.2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2011 (415.13 kB)
2011-02-02 13:29:27 - Uchwała Nr IV/19/2011 z dnia 24.01.2011r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Zawidowie", realizowanego przez Gminę M (337.02 kB)
2011-02-02 14:02:51 - Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 24.01.2011r. w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich. (93.36 kB)
2011-02-02 14:04:59 - Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 24.01.2011r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów (106.03 kB)
2011-02-02 14:06:59 - Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 24.01.2011r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów (105.82 kB)
2011-02-02 14:25:26 - Uchwała Nr IV/23/2011 z dnia 24.01.2011r. w sprawie nadania sali sportowej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie nazwy "Sala sportowa imienia Mari (138.60 kB)
2011-02-02 14:28:05 - Uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 24.01.2011r. w sprawie uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych gminy Zawidów na 2011r. (318.21 kB)
2011-03-08 13:02:01 - Uchwała Nr V/25/2011 z dnia 03.03.2011r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. (254.51 kB)
2011-03-08 13:03:37 - Uchwała Nr V/26/2011 z dnia 03.03.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (734.43 kB)
2011-03-08 13:05:12 - Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 03.03.2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (470.72 kB)
2011-03-08 13:08:54 - Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 03.03.2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemo (3.57 MB)
2011-03-08 13:12:37 - Uchwała Nr V/29/2011 z dnia 03.03.2011r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Zawidowie nr II/7/10 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Pro (2.82 MB)
2011-04-06 09:02:44 - Uchwała Nr VI/30/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (2.13 MB)
2011-04-06 09:04:35 - Uchwała Nr VI/31/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (791.96 kB)
2011-05-09 12:33:28 - Uchwała Nr VII/32/2011 z dnia 14.04.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (658.15 kB)
2011-05-09 12:35:33 - Uchwała Nr VIII/33/2011 z dnia 05.05.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2010. (214.85 kB)
2011-05-09 12:37:00 - Uchwała Nr VIII/34/2011 z dnia 05.05.2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (197.30 kB)
2011-05-09 12:38:13 - Uchwała Nr VIII/35/2011 z dnia 05.05.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (1.27 MB)
2011-05-09 12:39:47 - Uchwała Nr VIII/36/2011 z dnia 05.05.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Zawidowie za rok 2010 (1.16 MB)
2011-06-30 11:15:14 - Uchwała Nr IX/37/2011 z dnia 22.06.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studuim uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów (1.93 MB)
2011-06-30 11:18:25 - Uchwała Nr IX/38/2011 z dnia 22.06.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów (4.60 MB)
2011-06-30 11:19:45 - Uchwała Nr IX/39/2011 z dnia 22.06.2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (264.08 kB)
2011-06-30 11:20:38 - Uchwała Nr IX/40/2011 z dnia 22.06.2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (266.37 kB)
2011-06-30 11:21:29 - Uchwała Nr IX/41/2011 z dnia 22.06.2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (261.86 kB)
2011-06-30 11:22:37 - Uchwała Nr IX/42/2011 z dnia 22.06.2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (265.95 kB)
2011-06-30 11:23:24 - Uchwała Nr IX/43/2011 z dnia 22.06.2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (263.98 kB)
2011-06-30 11:24:33 - Uchwała Nr IX/44/2011 z dnia 22.06.2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości (282.15 kB)
2011-06-30 11:28:56 - Uchwała Nr IX/45/2011 z dnia 22.06.2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu (254.14 kB)
2011-06-30 11:31:44 - Uchwała Nr IX/46/2011 z dnia 22.06.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi w latach 2011-2012 (2.81 MB)
2011-06-30 11:35:00 - Uchwała Nr IX/47/2011 z dnia 22.06.2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró (263.96 kB)
2011-06-30 11:37:44 - Uchwała Nr IX/48/2011 z dnia 22.06.2011 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i Sądu Rejonowego w Zgorzelcu (276.26 kB)
2011-08-02 12:44:09 - Uchwała Nr X/49/2011 z dnia 26.07.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (1.41 MB)
2011-08-02 12:46:35 - Uchwała Nr X/50/2011 z dnia 26.07.2011 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2010 rok. (2.07 MB)
2011-08-02 12:48:50 - Uchwała Nr X/51/2011 z dnia 26.07.2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów. (388.14 kB)
2011-09-07 10:45:05 - Uchwała Nr XI/52/2011 z dnia 01.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011. (1.05 MB)
2011-09-07 10:46:15 - Uchwała Nr XI/53/2011 z dnia 01.09.2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (338.60 kB)
2011-09-07 10:48:55 - Uchwała Nr XI/54/2011 z dnia 01.09.2011 r. w sprawie zasad przyznawania Samorządowego Stypendium Miasta Zawidowa za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. (613.96 kB)
2011-09-09 13:34:59 - Uchwała Nr XII/55/2011 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. (786.79 kB)
2011-11-02 12:26:42 - Uchwała Nr XIII/56/2011 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011. (1.83 MB)
2011-11-02 12:28:43 - Uchwała Nr XIII/57/2011 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. (337.51 kB)
2011-11-02 12:29:26 - Uchwała Nr XIII/58/2011 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. (331.60 kB)
2011-11-10 11:45:09 - Uchwała Nr XIV/59/2011 z dnia 3.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidowa. (409.08 kB)
2011-11-10 11:46:38 - Uchwała Nr XIV/60/2011 z dnia 3.11.2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Zawidowa (383.40 kB)
2011-11-10 11:47:38 - Uchwała Nr XIV/61/2011 z dnia 3.11.2011 r. w sprawie opłaty targowej (373.92 kB)
2011-11-10 11:48:58 - Uchwała Nr XIV/62/2011 z dnia 3.11.2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środkow transportowych (634.35 kB)
2011-11-10 11:51:18 - Uchwała Nr XIV/63/2011 z dnia 3.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. (7.52 MB)
2011-11-10 11:55:17 - Uchwała Nr XIV/64/2011 z dnia 3.11.2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (2.41 MB)
2011-11-10 12:00:10 - Uchwała Nr XIV/65/2011 z dnia 3.11.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gmini (1.07 MB)
2011-11-10 12:05:24 - Uchwała Nr XIV/66/2011 z dnia 3.11.2011 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady dokonującego czynności określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracj (362.36 kB)
2011-11-10 12:07:00 - Uchwała Nr XIV/67/2011 z dnia 3.11.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Zawidowie. (475.50 kB)
2011-12-05 13:00:55 - Uchwała Nr XV/68/2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zawidowa za lata 2009-2010 (239.50 kB)
2011-12-05 13:03:41 - Uchwała Nr XV/69/2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zawidów aktualizacji na lata 2009-2012 z perpektywą na lata 2013-2016". (525.74 kB)
2011-12-05 13:15:34 - Załącznik do uchwały Nr XV/69/2011-Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Zawidów - Aktualizacji na lata 2009-2012 z perpektywą na lata 2013-2016. (9.84 MB)
2011-12-05 13:20:26 - Uchwała Nr XV/70/2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Raportu za lata 2009-2010 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zawidów na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2 (249.67 kB)
2011-12-05 13:22:53 - Uchwała Nr XV/71/2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zawidów aktualizacji na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016. (547.12 kB)
2011-12-05 13:27:35 - Załącznik do uchwały Nr XV/71/2011-Program Ochrony Środowiska dla Miasta Zawidów - Aktualizacja na lata 2009-2012 z perpektywą na lata 2013-2016. (14.77 MB)
2011-12-06 07:58:57 - Uchwała Nr XVI/72/2011 z dnia 01.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011. (1.49 MB)
2011-12-06 08:00:39 - Uchwała Nr XVI/73/2011 z dnia 01.12.2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (481.54 kB)
2011-12-06 08:02:16 - Uchwała Nr XVI/74/2011 z dnia 01.12.2011 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Zawidowie oraz trybu powoły (243.88 kB)
2011-12-06 08:05:51 - Uchwała Nr XVI/75/2011 z dnia 01.12.2011 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na § 2, § 3 i § 9 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały nr LII/262/10 Rady Miejskiej w Za (1.46 MB)
2011-12-27 14:36:20 - Uchwała Nr XVII/76/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie wystapienia Miasta Zawidowa ze Stowarzyszenia Południowo - Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze". (245.68 kB)
2011-12-27 14:37:48 - Uchwała Nr XVII/77/2011 z dnia 22.12.2011 r. w spraqie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawidów (1.54 MB)
2011-12-27 14:53:38 - Uchwała Nr XVII/78/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2012. (15.20 MB)
2011-12-27 14:57:09 - Uchwała Nr XVII/79/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011. (2.85 MB)
2011-12-27 15:00:15 - Uchwała Nr XVII/80/2011 z dnia 22.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie (306.33 kB)
2011-12-27 15:02:43 - Uchwała Nr XVII/81/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz s (588.29 kB)
2011-12-27 15:04:09 - Uchwała Nr XVII/82/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. (276.31 kB)

Ilość odwiedzin: 2258
Nazwa dokumentu: Uchwały podjęte w roku 2011
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Izabela Matuszczyk
Data wytworzenia informacji: 2011-01-18 18:31:38
Data udostępnienia informacji: 2011-01-18 18:31:38
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-27 15:04:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner