logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-02-17 14:12:58 - Zarządzenie Nr 1 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zada publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury (40.55 kB)
2011-02-17 14:13:36 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1 z dnia 28 stycznia 2011r. (51.79 kB)
2011-02-17 14:14:08 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 z dnia 28 stycznia 2011r. (29.04 kB)
2011-02-17 14:14:46 - Zarządzenie Nr 3 z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zada publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury (41.35 kB)
2011-02-17 14:15:27 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 z dnia 3 lutego 2011r. (52.38 kB)
2011-02-17 14:15:50 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3 z dnia 3 lutego 2011r. (29.03 kB)
2011-02-17 14:16:57 - Zarządzenie Nr 4 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (52.64 kB)
2011-02-17 14:17:41 - Zarządzenie Nr 5 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (34.15 kB)
2011-02-17 14:18:28 - Zarządzenie Nr 6 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia rodzaju przesyłek, które nie będą otwierane przez kancelarię ogólną (42.90 kB)
2011-02-17 14:20:08 - Zarządzenie Nr 7 z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie sprawdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawidów (35.19 kB)
2011-02-17 14:21:09 - Zarządzenie Nr 8 z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (54.62 kB)
2011-05-17 09:48:26 - Zarządzenie Nr 9 z dnia 24 lutego 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/2009 Burmistrza MIasta Zawidowa z dnia 17.04.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejs (23.82 kB)
2011-05-17 09:49:24 - Zarządzenie Nr 10 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (39.28 kB)
2011-05-17 09:50:07 - Zarządzenie Nr 11 z dnia 14 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (16.73 kB)
2011-05-17 09:50:58 - Zarządzenie Nr 12 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (15.39 kB)
2011-05-17 09:52:01 - Zarządzenie Nr 13 z dnia 17 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za rok 2010 (22.83 kB)
2011-05-17 09:53:20 - Zarządzenie Nr 14 z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 91a/07 z dnia 30.11.2007r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania premii regulaminowej dla Dyrektora Ośrodka Kultury w Za (34.54 kB)
2011-05-17 09:54:14 - Zarządzenie Nr 15 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej (39.78 kB)
2011-05-17 10:00:19 - Zarządzenie Nr 16 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011 (22.34 kB)
2011-05-17 10:01:01 - Zarządzenie Nr 17 z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011 (20.00 kB)
2011-05-17 10:02:17 - Zarządzenie Nr 18 z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz Miejskiego Systemu wykrywania i alarmo (61.54 kB)
2011-05-17 10:03:28 - Zarządzenie Nr 19 - wycofane (20.00 kB)
2011-05-17 10:04:31 - Zarządzenie Nr 20 z dnia 5 maja 2011r. w sprawie uruchomienia konsultacji z organizacjamipozarządowymi projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Zawidów na lata 2011-2012 (33.04 kB)
2011-05-17 10:06:06 - Załącznik do Zarządzenia Nr 20 z dnia 5 maja 2011r. (35.50 kB)
2011-05-17 10:07:20 - Zarządzenie Nr 21 z dnia 5 maja 2011r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r. (42.09 kB)
2011-08-10 10:36:04 - Zarządzenie Nr 22 z dnia 9 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (19.06 kB)
2011-08-10 10:37:01 - Zarządzenie Nr 23 z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (32.53 kB)
2011-08-10 10:37:52 - Zarządzenie Nr 24 z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za rok 2010 (15.74 kB)
2011-08-10 10:38:47 - Zarządzenie Nr 25 z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika USC (24.61 kB)
2011-08-10 10:40:24 - Zarządzenie Nr 26 z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (24.00 kB)
2011-08-10 10:42:10 - Zarządzenie Nr 27 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (...) (39.24 kB)
2011-08-10 10:42:47 - Załączniki do Zarządzenia Nr 27 z dnia 30 czerwca 2011r. (74.24 kB)
2011-08-10 10:44:32 - Zarządzenie Nr 28 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (39.52 kB)
2011-08-10 10:45:24 - Zarządzenie Nr 29 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansnowej gminy Zawidów (14.58 kB)
2011-08-10 10:49:31 - Załącznik do Zarządzenia Nr 29 z dnia 30 czerwca 2011r. (1.06 MB)
2011-08-10 10:51:32 - Zarządzenie Nr 30 z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (39.84 kB)
2011-08-10 10:52:22 - Zarządzenie Nr 31 z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (17.71 kB)
2011-08-10 10:54:29 - Zarządzenie Nr 32 z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofianansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkoilnym 2011/2012 naukę w kla (17.87 kB)
2011-08-10 10:55:27 - Zarządzenie Nr 32a z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego (192.98 kB)
2011-08-10 10:56:53 - Zarządzenie Nr 33 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie wytycznych, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na rok 2012 (42.40 kB)
2011-08-10 10:57:45 - Zarządzenie Nr 34 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powołania członków do przeprowadzenia przetargu ograniczonego (24.92 kB)
2011-08-10 11:02:16 - Zarządzenie Nr 35 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia prztargu nieograniczonego (24.97 kB)
2011-08-10 11:03:00 - Zarządzenie Nr 36 z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej (26.45 kB)
2011-08-10 11:03:44 - Zarządzenie Nr 37 z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego (15.13 kB)
2011-08-10 11:04:39 - Zarządzenie Nr 38 z dnia 24 lipca 2011r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego (14.20 kB)
2011-08-10 11:13:59 - Zarządzenie Nr 39 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (38.78 kB)
2011-08-10 11:14:40 - Zarządzenie Nr 40 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (23.97 kB)
2011-08-10 11:15:27 - Zarządzenie Nr 41 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (39.02 kB)
2011-08-10 11:16:22 - Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (38.52 kB)
2011-08-10 11:17:09 - Zarządzenie Nr 43 z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zawidów (14.57 kB)
2011-08-10 11:17:58 - Zarządzenie Nr 44 z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (38.73 kB)
2011-08-10 11:19:01 - Zarządzenie Nr 45 z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawidowa oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I p (21.25 kB)
2011-08-10 11:19:43 - Załącznik do Zarządzenia Nr 45 z dnia 3 sierpnia 2011r. (153.36 kB)
2011-08-10 11:20:43 - Zarządzenie Nr 46 z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (38.45 kB)
2011-08-23 09:25:04 - Zarządzenie nr 47 z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (19.97 kB)
2011-08-23 09:26:43 - Zarządzenie Nr 48 z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do (35.56 kB)
2011-08-23 09:27:22 - Zarządzenie Nr 49 z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (20.90 kB)
2011-08-23 09:29:04 - Zarządzenie Nr 50 z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Zawidowie (33.39 kB)
2011-08-23 09:29:49 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50 z dnia 23 sierpnia 2011r. - Regulamin organizacyjny (197.02 kB)
2011-08-23 09:30:33 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 50 z dnia 23 sierpnia 2011r. - schemat organizacyjny (32.88 kB)
2011-08-25 06:30:41 - Zarządzenie Nr 51 z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (42.37 kB)
2011-08-25 06:31:37 - Zarządzenie Nr 52 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP (35.87 kB)
2011-08-25 06:32:38 - Zarządzenie Nr 53 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza (67.99 kB)
2011-08-25 06:34:16 - Zarządzenie Nr 54 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego (36.13 kB)
2011-08-25 07:00:58 - Zarządzenie Nr 55 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami (35.00 kB)
2011-10-27 07:28:54 - Zarządzenie Nr 56 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie treningu wczesnego ostrzegania i alarmowania (27.30 kB)
2011-10-27 07:29:38 - Zarządzenie Nr 57 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (21.04 kB)
2011-10-27 07:30:40 - Zarządzenie Nr 58 z dnia 2 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zawidów (14.81 kB)
2011-10-27 07:31:45 - Zarządzenie Nr 59 z dnia 5 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (18.67 kB)
2011-10-27 07:40:04 - Zarządzenie Nr 60 z dnia 7 września 2011r. w sprawie powierzenia dyrektorowi ZSSPiG w Zawidowie zarządzania nieruchomościami przy ul. Szkolnej 4 (56.17 kB)
2011-10-27 07:40:54 - Zarządzenie Nr 61 z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (21.18 kB)
2011-10-27 07:41:37 - Zarządzenie Nr 62 z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (65.89 kB)
2011-10-27 07:42:46 - Zarządzenie Nr 63 z dnia 21 września 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (39.45 kB)
2011-10-27 07:43:42 - Zarządzenie Nr 64 z dnia 26 września 2011r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy miejskiej Zawidów (31.89 kB)
2011-10-27 07:44:36 - Zarządzenie Nr 65 z dnia 28 września 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (25.79 kB)
2011-10-27 07:45:12 - Zarządzenie Nr 66 z dnia 28 września 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (42.90 kB)
2011-10-27 07:46:23 - Zarządzenie Nr 67 z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności (27.62 kB)
2011-10-27 07:47:01 - Załącznik do Zarządzenia Nr 67 z dnia 29 września 2011r. (116.86 kB)
2011-10-27 07:48:17 - Zarządzenie Nr 68 z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (21.10 kB)
2011-10-27 07:49:16 - Zarządzenie Nr 69 z dnia 30 września 2011r. w sprawie powołania komisji celem dokonania odbioru wykonania prac zduńskich w budynkach zarządzanych przez gminę (15.25 kB)
2011-10-27 07:50:33 - Zarządzenie Nr 70 z dnia 3 października 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Za (33.21 kB)
2011-10-27 07:55:18 - Załącznik do Zarządzenia Nr 70 z dnia 3 października 2011r. (185.96 kB)
2011-10-27 07:56:32 - Zarządzenie Nr 71 z dnia 3 października 2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora projektu "Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Zawidowie" (28.41 kB)
2011-10-27 07:57:52 - Zarządzenie Nr 72 z dnia 4 października 2011r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zawidowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Zawidów (23.99 kB)
2011-10-27 07:58:31 - Załącznik do Zarządzenia Nr 72 z dnia 4 października 2011r. (76.15 kB)
2011-10-27 07:59:38 - Zarządzenie Nr 73 z dnia 10 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (21.05 kB)
2011-10-27 08:12:19 - Zarządzenie Nr 74 z dnia 14 października 2011r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki (25.08 kB)
2011-10-27 08:15:56 - Zarządzenie Nr 75 z dnia 18 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011 (21.01 kB)
2011-10-27 08:17:09 - Zarządzenie Nr 76 z dnia 24 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia "Instrukcji przygotowania i doręczania przesyłek listowych przez doręczyciela Urzędu adresatom miejscowym" (44.95 kB)
2011-10-27 08:18:17 - Zarządzenie Nr 77 z dnia 24 października 2011r. w sprawie upoważnienia pracownika do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza (31.92 kB)
2011-12-21 12:08:17 - Zarządzenie Nr 78 z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Zawidów (24.70 kB)
2011-12-21 12:09:27 - Załączniki do Zarządzenia Nr 78 z dnia 27 października 2011r. (80.11 kB)
2011-12-21 12:14:15 - Zarządzenie Nr 79 z dnia 31 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (6.19 MB)
2011-12-21 12:41:56 - Zarządzenie Nr 80 z dnia 31 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawidów (1.33 MB)
2011-12-21 12:43:02 - Zarządzenie Nr 81 z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Usuwanie skutków powodzi - odbudowa przepustu przy ul. Kolejowej w Zawidowie (23.80 kB)
2011-12-21 12:43:48 - Zarządzenie Nr 82 z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (20.85 kB)
2011-12-21 12:44:35 - Zarządzenie Nr 83 z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2012 (14.43 kB)
2011-12-21 12:46:19 - Załącznik do Zarządzenia Nr 93 z dnia 10 listopada 2011r. - Projekt budżetu na rok 2012 (616.50 kB)
2011-12-21 12:47:51 - Zarządzenie Nr 84 z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zawidów (15.62 kB)
2011-12-21 12:48:43 - Załącznik do Zarządzenia Nr 84 z dnia 10 listopada 2011r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa (1.17 MB)
2011-12-21 12:50:51 - Zarządzenie Nr 85 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Antoniak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (33.94 kB)
2011-12-21 12:51:39 - Zarządzenie Nr 86 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (20.22 kB)
2011-12-21 12:52:48 - Zarządzenie Nr 87 z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Usuwanie skutków powodzi - odbudowa mostu na ul. Ostróżno w Zawidowie" (23.42 kB)
2011-12-21 12:53:42 - Zarządzenie Nr 88 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011 (20.27 kB)
2011-12-21 12:55:35 - Zarządzenie Nr 89 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Usuwanie skutków powodzi - remont dróg na terenie gminy Zawidów" (22.57 kB)
2011-12-21 12:57:56 - Zarządzenie Nr 90 z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki 913/4 o pow. 842 m2 (25.14 kB)
2011-12-21 12:59:37 - Zarządzenie Nr 91 z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zawidów (1.38 MB)
2011-12-21 13:00:31 - Zarządzenie Nr 92 z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (1.31 MB)
2011-12-21 13:02:18 - Zarządzenie Nr 93 z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (40.19 kB)
2011-12-21 13:04:19 - Zarządzenie Nr 94 z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystemu monitorowania EFS 2007 wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym dla pods (53.66 kB)
2011-12-21 13:05:11 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 94 z dnia 7 grudnia 2011r. (204.14 kB)
2011-12-21 13:06:17 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94 z dnia 7 grudnia 2011r. (93.06 kB)
2011-12-21 13:09:26 - Zarządzenie Nr 95 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Informatyka w wymiarze 1/2 etatu (24.51 kB)
2011-12-21 13:10:33 - Zarządzenie Nr 96 z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (38.32 kB)
2011-12-21 13:11:35 - Zarządzenie Nr 97 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (40.68 kB)
2012-01-02 10:19:07 - Zarządzenie Nr 98 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2011 (1.43 MB)
2012-01-02 10:22:02 - Zarządzenie Nr 100 z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (38.41 kB)
2012-01-04 11:09:05 - Zarządzenie Nr 99 z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego oraz OSP w Zawidowie według stanu na dzień 31.12.2011 roku oraz środków (35.74 kB)
2012-01-04 12:59:25 - Zarządzenie Nr 101 z dnia 29 grunia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2011 (1.08 MB)

Ilość odwiedzin: 6133
Nazwa dokumentu: Rok 2011
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Miejski w Zawidowie
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2011-01-18 18:30:39
Data udostępnienia informacji: 2011-01-18 18:30:39
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-04 12:59:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner