logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
minus Zarządzenia Burmistrza Miasta
   minus Rok 2005
   minus Rok 2006
   minus Rok 2007
   minus Rok 2008
   minus Rok 2009
   minus Rok 2010
   minus Rok 2011
   minus Rok 2012
   minus Rok 2013
   minus Rok 2014
   minus Rok 2015
   minus Rok 2016
   minus Rok 2017
   minus Rok 2018
   minus Rok 2019
   minus Rok 2020
   minus Rok 2021
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2009-02-03 14:51:17 - Zarządzenie Nr 1 z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc styczeń 2009r. (600.28 kB)
2009-02-03 14:55:06 - Zarządzenie Nr 2 z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz (3.95 MB)
2009-02-03 15:04:04 - Zarządzenie Nr 3 z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamó (195.49 kB)
2009-02-04 11:48:23 - Zarządzenie Nr 4 z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozar (146.31 kB)
2009-02-04 11:50:29 - Zarządzenie Nr 5 z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Zawidowie (49.76 kB)
2009-02-04 11:51:52 - Zarządzenie Nr 6 z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę (48.37 kB)
2009-02-04 11:54:14 - Zarządzenie Nr 7 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie sprawdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawidów (35.38 kB)
2009-02-04 11:55:06 - Zarządzenie Nr 8 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zawidowie (88.29 kB)
2009-02-04 11:55:55 - Zarządzenie Nr 9 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (25.65 kB)
2009-03-18 14:35:21 - Zaządzenie Nr 10 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc luty 2009r. (40.29 kB)
2009-03-18 14:36:09 - Zarządzenie Nr 11 z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy Zawidów (16.01 kB)
2009-03-18 14:37:48 - Zarządzenie Nr 12 z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 61/2008 Burmistrza Miasta Zawidowea z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie procedur kontroli oraz instrukj regulującej gospodar (17.37 kB)
2009-03-18 14:38:40 - Zarządzenie Nr 13 z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, doręczyciel poczty (24.36 kB)
2009-03-18 14:39:47 - Zarządzenie Nr 14 z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie: zatwierdzenia i wdrożenia "Instrukcji przygotowania i doręczenia przesyłek listowych przez doręczyciela Urzędu adresatom miejscowym" (46.85 kB)
2009-03-18 14:40:40 - Zarządzenie Nr 15 z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych (25.46 kB)
2009-03-18 14:42:14 - Zarządzenie Nr 16 z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejs (30.85 kB)
2009-03-18 14:44:29 - Zarządzenie Nr 17 z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (31.93 kB)
2009-03-18 14:45:24 - Zarządzenie Nr 18 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie: powołania członków komisji celem dokonania odbioru budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Zawidowie (24.81 kB)
2009-03-18 14:46:17 - Zarządzenie Nr 19 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc marzec 2009r. (47.69 kB)
2009-03-18 14:46:53 - Zarządzenie Nr 20 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r. (30.72 kB)
2009-03-18 14:47:42 - Zarządzenie Nr 21 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za rok 2008 (21.72 kB)
2009-03-18 14:48:16 - Zarządzenie Nr 22 z dnia 13 marca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (32.12 kB)
2009-06-16 09:08:30 - Zarządzenie Nr 23 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie i montaż typowego modułowego budynku socjalno-szatniowego oraz podejścia do (25.05 kB)
2009-06-16 09:09:15 - Zarządzenie Nr 24 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009 (33.84 kB)
2009-06-16 09:10:03 - Zarządzenie Nr 25 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: opracowania harmonogramu dochodów i wydatków na miesiąc kwiecień 2009r. (40.80 kB)
2009-06-16 09:10:58 - Zarządzenie Nr 26 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie: maksymalnego wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie (45.11 kB)
2009-06-16 09:11:33 - Zarządzenie Nr 27 z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009 (21.29 kB)
2009-06-16 09:12:25 - Zarządzenie Nr 28 z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Zawidowie (46.86 kB)
2009-06-16 09:13:19 - Zarządzenie Nr 29 z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (94.78 kB)
2009-06-16 09:14:00 - Zarządzenie Nr 30 z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu (26.13 kB)
2009-06-16 09:14:36 - Zarządzenie Nr 31 z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009 (30.54 kB)
2009-06-16 09:19:36 - Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej dot. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skweru ul. Szkolna-Zgorzelecka w Zawidowie" (37.95 kB)
2009-06-16 09:20:57 - Zarządzenie Nr 33 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za rok 2008 (20.22 kB)
2009-06-16 09:22:04 - Zarządzenie Nr 34 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc maj 2009r. (40.14 kB)
2009-06-16 09:22:44 - Zarządzenie Nr 35 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009 (24.28 kB)
2009-06-16 09:23:42 - Zarządzenie Nr 36 z dnia 5 maja 2009r. w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (25.02 kB)
2009-06-16 09:24:38 - Zarządzenie Nr 37 z dnia 7 maja 2009r. w sprawie: powołania Zespołu organizacyjnego do przygotowania "Dni Zawidowa - Urodzin Jakuba Boehme" (49.33 kB)
2009-06-16 09:26:42 - Zarządzenie Nr 38 z dnia 8 maja 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5.150.000euro d (26.29 kB)
2009-06-16 09:27:56 - Zarządzenie Nr 39 z dnia 12 maja 2009r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Zawidowie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. (25.98 kB)
2009-06-16 09:29:17 - Zarządzenie Nr 40 z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 919/1 przy ul. Skłodowskiej w Za (26.93 kB)
2009-06-16 09:37:05 - Zarządzenie Nr 41 z dnia 18 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009 (38.27 kB)
2009-06-16 09:37:52 - Zarządzenie Nr 42 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie: konkursu na "Najpiękniejszą posesję 2009 w mieście Zawidów" (32.13 kB)
2009-06-16 09:38:58 - Zarządzenie Nr 43 z dnia 18 maja 2009r. w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród pracownikom zatrudnionym na podstawie powołania w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (26.60 kB)
2009-06-16 09:40:06 - Zarządzenie Nr 44 z dnia 18 maja 2009r. w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 29/2009 z dnia 17.04.2009r. (38.13 kB)
2009-06-16 09:41:14 - Zarządzenie Nr 45 z dnia 21 maja 2009r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (25.68 kB)
2009-06-16 09:43:38 - Zarządzenie Nr 46 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Zespołu Szkół w Zawidowie (23.96 kB)
2009-06-16 09:44:20 - Zarządzenie Nr 47 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Zawidowie (23.84 kB)
2009-06-16 09:45:00 - Zarządzenie Nr 48 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009 (31.26 kB)
2009-06-16 09:45:41 - Zarządzenie Nr 49 z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009 (33.60 kB)
2009-06-16 09:48:08 - Zarządzenie Nr 50 z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc czerwiec 2009r. (41.05 kB)
2009-06-16 09:48:45 - Zarządzenie Nr 51 z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009 (20.59 kB)
2009-07-14 11:09:19 - Zarządzenie Nr 52 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (221.10 kB)
2009-07-14 11:09:57 - Zarządzenie Nr 53 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009 (38.60 kB)
2009-07-14 11:10:40 - Zarządzenie Nr 54 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na miesiąc lipiec 2009r. (40.20 kB)
2009-07-14 11:11:38 - Zarządzenie Nr 55 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany regulaminu pracy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8/2009 Burmistrza MIasta Zawidowa z dnia 27 stycznia 2009r. (44.80 kB)
2009-07-14 11:12:14 - Zarządzenie Nr 56 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (31.79 kB)
2009-07-14 11:13:22 - Zarządzenie Nr 57 z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów w Zespole Szkół w Zawidowie dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na (27.34 kB)
2009-07-14 11:13:55 - Zarządzenie Nr 58 z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (30.87 kB)
2009-07-14 11:14:48 - Zarządzenie Nr 59 z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy miejskiej Zawidów na rok 2010 (92.90 kB)
2009-08-25 12:31:30 - Zarządzenie Nr 60 z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniocznego na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 919/3 i 919/4 przy ul. Lubańskiej (27.42 kB)
2009-08-25 12:34:21 - Zarządzenie Nr 61 z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc sierpień 2009r. (40.58 kB)
2009-08-25 12:35:10 - Zarządzenie Nr 62 z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (47.39 kB)
2009-08-25 12:38:30 - Zarządzenie Nr 63 z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy miejskiej Zawidów za I półrocze 2009r. (21.77 kB)
2009-08-25 12:45:46 - Zarządzenie Nr 63a z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania przetargowego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamów (39.89 kB)
2009-08-25 12:49:46 - Zarządzenie Nr 64 z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania przetargowego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówi (39.00 kB)
2009-08-25 12:50:47 - Zarządzenie Nr 65 z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie (25.12 kB)
2009-08-25 12:51:41 - Zarządzenie Nr 66 z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania rozbudowanego jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miejskim w Zawidowie (67.32 kB)
2009-08-25 12:53:01 - Zarządzenie Nr 67 z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (19.92 kB)
2009-08-25 12:53:43 - Zarządzenie Nr 68 z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu (27.14 kB)
2009-08-25 12:54:26 - Zarządzenie Nr 69 z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (31.26 kB)
2009-10-16 13:36:00 - Zarządzenie Nr 70 z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc wrzesień 2009r. (42.13 kB)
2009-10-16 13:36:41 - Zarządzenie Nr 71 z dnia 31 sieprnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (46.95 kB)
2009-10-16 13:37:37 - Zarządzenie Nr 72 z dnia 1 września 2009r. w sprawie ustalenia terminu składania wsniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (285.52 kB)
2009-10-16 13:38:11 - Zarządzenie Nr 73 z dnia 7 września 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009 (35.84 kB)
2009-10-16 13:38:48 - Zarządzenie Nr 74 z dnia 30 września 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (44.42 kB)
2009-10-16 13:39:32 - Zarządzenie Nr 75 z dnia 30 września 2009r. w sprawie: opracowania harmonogramu dochodów i wydatkó miasta Zawidowa na miesiąc październik 2009r. (47.20 kB)
2009-10-16 13:40:53 - Zarządzenie Nr 76 z dnia 30 września 2009r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Gminy Zawidów oraz środków trwałych znajdujących się na sta (25.91 kB)
2009-10-16 13:41:56 - Zarządzenie Nr 77 z dnia 5 października 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 dla robót budowlanych (36.09 kB)
2009-10-16 13:42:33 - Zarządzenie Nr 78 z dnia 9 października 2009r. w sprawie: powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (35.77 kB)
2009-10-19 08:31:25 - Zarządzenie Nr 79 z dnia 12 października 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego poniżej kwot określonych a rt. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamó (387.88 kB)
2009-10-19 08:36:54 - Zarządzenie Nr 80 z dnia 13 października 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego poniżej kwot określonych a art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamż (35.77 kB)
2009-12-04 11:42:10 - Zarządzenie Nr 81 z dnia 21 października 2009r. w sprawoe powołania komisji przetargowej (38.01 kB)
2009-12-04 11:43:02 - Zarządzenie Nr 82 z dnia 21 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (36.29 kB)
2009-12-04 11:43:47 - Zarządzenie Nr 83 z dnia 27 października 2009r. w sprawie powołania biegłego do prac komisji przetargowej (33.98 kB)
2009-12-04 11:44:34 - Zarządzenie Nr 84 z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2009 z dnia 21.10.2009r. (35.22 kB)
2009-12-04 11:45:21 - Zarządzenie Nr 85 z dnia 30 października 2009r. w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zawidowa na miesiąc listopad 2009r. (40.08 kB)
2009-12-04 11:45:57 - Zarządzenie Nr 86 z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (41.86 kB)
2009-12-04 11:46:55 - Zarządzenie Nr 87 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2010 (16.75 kB)
2009-12-04 11:47:30 - Zarządzenie Nr 88 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (24.78 kB)
2009-12-04 11:48:14 - Zarządzenie Nr 89 z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (51.61 kB)
2009-12-04 11:49:12 - Zarzązenie Nr 90 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej (38.47 kB)
2009-12-04 11:49:42 - Zarzązenie Nr 91 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej (37.88 kB)
2009-12-04 11:50:32 - Zarządzenie Nr 92 z dnia 30 listopada w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na miesiąc grudzień 2009r. (40.85 kB)
2009-12-04 11:51:05 - Zarządzenie Nr 93 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2009 (37.35 kB)
2009-12-04 11:51:47 - Zarządzenie Nr 94 z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia dnia 31.12.2009r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę (42.25 kB)

Ilość odwiedzin: 5860
Nazwa dokumentu: Rok 2009
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2009-02-03 14:15:41
Data udostępnienia informacji: 2009-02-03 14:15:41
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-04 11:51:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner