logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus Podatek od nieruchomości
   minus Podatek rolny
   minus Podatek leśny
   minus Podatek od środków transportowych
   minus Opłata od posiadania psów
   minus Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci)
   minus Opłata targowa
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są pojazdy wskazane przez ustawodawcę w art. 8 ust.1-7 z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póź. zm.), zarejestrowane jako samochody:
- ciężarowe,
- ciężarowo-osobowe,
- ciężarowo-specjalizowane,
- ciągniki siodłowe,
- ciągniki balastowe,
- naczepy,
- przyczepy,
- autobusy
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
 
Wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od środków transportowych podlegają wszystkie przyczepy i naczepy, które związane są wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego i służące tylko celom rolniczym.
 
Podstawą odstąpienia od opodatkowania powyższych przyczep i naczep jest złożenie pisemnego oświadczenia danego podmiotu, iż jest on właścicielem gospodarstwa rolnego (podatnikiem podatku rolnego) oraz, że wykorzystuje te przedmioty opodatkowania wyłącznie na cele rolnicze w prowadzonym gospodarstwie rolnym.
 
Obowiązek podatkowy zgodnie z art. 9 cyt. wyżej ustawy ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych. Podatek płatny jest w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września roku podatkowego, lub 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego.
Na podstawie art.10 ust.1 w/w ustawy, Rada Gminy określa, w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy na dany rok podatkowy.
 
Ponadto podatnicy tego podatku są obowiązani, co roku, do złożenia deklaracji od środków transportowych (druk DT-1 i DT-1/A) w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Poniżej Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Ilość odwiedzin: 2350
Nazwa dokumentu: Podatek od środków transportowych
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Pawelec
Data wytworzenia informacji: 2012-01-04 10:41:31
Data udostępnienia informacji: 2012-01-04 10:41:31
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-12 10:14:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner