logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus Tablica ogłoszeń
   minus Tablica ogłoszeń: archiwum
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE I KOMUNIKATY > Tablica ogłoszeń

Spis dokumentów:
1. Tablica ogłoszeń: archiwum

Załączniki do pobrania: 2015-02-27 13:12:47 - Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Miasta Zawidowa o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) (779.30 kB)
2015-03-19 09:59:30 - Zawiadomienie stron o nowym terminie wydania decyzji (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) (328.98 kB)
2015-03-24 12:30:01 - Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Miasta Zawidowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z zapisami MPZP (435.78 kB)
2015-04-14 14:32:25 - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów (335.05 kB)
2015-04-20 08:37:58 - Zawiadomienie stron o nowym terminie wydania decyzji (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) (344.33 kB)
2015-05-08 13:36:43 - Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Miasta Zawidowa o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających (1.14 MB)
2015-06-08 14:54:25 - Zawiadomienie stron o nowym terminie wydania decyzji (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) (440.09 kB)
2015-06-26 09:41:43 - Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (339.77 kB)
2015-07-17 09:36:03 - Postanowienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przedłożeniu przez inwestora Pana Macieja Twardowskiego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. (485.59 kB)
2015-07-17 09:38:09 - Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Miasta Zawidowa o wznowieniu postępowania administracyjnego (581.53 kB)
2015-07-17 09:38:57 - Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjno-magazynowej na terenie zakładu PPHU „Twargum” w Zawidowie” (2.30 MB)
2015-08-26 15:02:17 - Zawiadomienie stron o nowym terminie wydania decyzji (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) (411.62 kB)
2015-10-30 10:36:07 - Zawiadomienie stron o nowym terminie wydania decyzji (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) (445.03 kB)
2015-12-30 13:20:09 - Zawiadomienie stron o nowym terminie wydania decyzji (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) (537.75 kB)
2016-01-08 13:12:40 - Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu przez Regionalnego Dyr. Ochrony Środowiska postanowienia uzgadniającego warunki przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno-magazynowej na terenie zakł (305.86 kB)
2016-02-11 12:45:33 - Obwieszczenie o wszczęściu postępowania z udziałem społeczeństwa (742.01 kB)
2016-02-11 12:46:07 - Obwieszczenie zawiadamiające strony o postepowaniu z udziałem społeczeństwa (469.49 kB)
2016-03-21 14:26:07 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali ...." (344.66 kB)
2016-04-18 12:57:32 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej (309.67 kB)
2016-06-07 11:18:27 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zawidowa o wyłożeniu uproszczonego Planu Urządzania Lasu (246.03 kB)
2016-07-13 11:03:22 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zawidów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zawidów na lata (383.02 kB)
2016-09-26 14:12:05 - Informacja o przystąpieniu do opracowywania Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej (468.17 kB)
2016-10-13 08:14:54 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zawidów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. LPR dla Miasta Zawidów na lata 2016-2022 (590.62 kB)
2017-02-13 10:08:45 - Informacja Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody - zgoda wymagana na wycinkę drzew przy zabytku (471.69 kB)
2017-03-13 13:07:02 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświaty (1.13 MB)
2017-03-13 15:43:47 - HARMONOGRAM ustawienia kontenerów na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w dn. 20.03.2017 r. - 02.04.2017 r. (38.59 kB)
2017-07-07 11:55:10 - Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości (332.55 kB)
2017-07-20 07:41:44 - Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośl (364.29 kB)
2018-01-02 13:14:31 - OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających - dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach d (1.39 MB)
2018-01-19 13:21:58 - Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na usuwanie azbestu w 2018 r. (643.72 kB)
2018-01-19 13:22:30 - Załączniki do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie na usuwanie azbestu w 2018 r. (rar) (207.48 kB)
2018-02-13 13:27:22 - Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PPHU "TWARGUM" (1.06 MB)
2018-04-23 16:35:38 - OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Podjęcie przez Zakład Carbo-Gum na działce 240/14 działalnością zwi (413.49 kB)
2018-05-11 09:39:31 - Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - 2018 r. (678.90 kB)
2018-06-19 13:14:05 - KOMUNIKAT PUK w sprawie nowych cen opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - od 21.06.2018r. do 20.06.2021r. (736.29 kB)
2018-06-20 07:26:05 - Decyzja z dnia 23.05.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zxatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (315.51 kB)
2018-07-17 12:34:00 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zawidowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów. (446.98 kB)
2018-07-25 13:11:13 - Informacja w sprawie wejścia w życie przepisów wprowadzających ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (721.41 kB)
2018-07-25 13:50:21 - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (28.10 MB)
2018-07-25 13:57:31 - Informacja - uchwały antysmogowe (721.41 kB)
2018-09-17 12:18:53 - Informacja - spotkanie dla hodowców świń z terenu powiatu zgorzeleckiego (354.13 kB)
2018-11-14 13:36:54 - POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Zawidowie (491.05 kB)
2018-12-19 08:36:23 - Uchwała nr 70/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie przekazania projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 (103.40 kB)
2018-12-19 08:30:41 - Projekt aktualizacji miejsca magazynowania zatrzymanych transportów odpadów - załącznik nr 2 do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 (243.75 kB)
2019-01-10 13:41:52 - LOKALIZACJA I HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE ZGORZELECKIM NA ROK 2019 r. (902.48 kB)
2019-02-18 13:27:29 - HARMONOGRAM ustawienia kontenerów na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w dn. 25.02.2019 r. - 14.03.2019 r. (36.00 kB)
2019-03-04 15:16:53 - INFORMACJA o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (517.01 kB)
2019-07-31 14:49:49 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zawidów z dn. 30 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego (185.34 kB)
2019-11-05 11:42:50 - Informacja dla właścicieli lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa (765.17 kB)
2019-12-11 13:54:49 - Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla strefy w województwie dolnośląskim (468.47 kB)
2020-01-02 09:49:15 - Ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Kolejowej 5 (1.00 MB)
2020-02-07 11:07:51 - Obwieszczenie o opracowaniu Programu ochrony powietrza dla stref w woj.dolnośląskim (422.58 kB)
2020-03-11 12:56:45 - Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Miasta Zawidów o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) (1006.69 kB)
2020-04-08 12:41:28 - Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Programu ochrony powietrza... (457.01 kB)
2020-05-07 11:48:08 - Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy ws.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Zwiększenie placów magazynowych Zakładu PPHU TWARGUM ul. Lubelska 7,Zawidów (575.89 kB)
2020-05-15 08:39:02 - Obwieszczenie - Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim (365.47 kB)
2020-06-29 12:54:20 - Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy ws.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Zwiększenie placów magazynowych Zakładu PPHU TWARGUM ul. Lubelska 7, Zawid (513.00 kB)
2020-08-04 11:16:31 - Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zwiększenie placów magazynowych Zakładu PPHU TWARGUM ul. Lubelska 7, Za (536.03 kB)
2020-08-04 12:31:38 - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wózka akumulatorowego: Melex WGF 21R. (153.07 kB)
2020-08-06 08:00:59 - Obwieszczenie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim (472.01 kB)
2020-08-20 13:51:42 - Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zwiększenie placów magazynowych Zakładu PPHU "TWARGUM" (1.71 MB)
2020-09-11 12:20:21 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zawidów o zakończeniu postepowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zwiększenie placów magazynowych Zakładu PPHU TWARGUM (429.87 kB)
2020-10-27 12:17:23 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zawidów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (292.54 kB)
2021-01-14 13:20:16 - Postanowienie w sprawie sprostowania błędów pisarskich zawartych w decyzji środowiskowej z dnia 26.10.2020r. dla przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie placów magazynowych Zakładu PPUH "TWARGUM" w Zawidowie (1.71 MB)

Ilość odwiedzin: 72724
Nazwa dokumentu: Tablica ogłoszeń
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Blin
Data wytworzenia informacji: 2009-10-15 11:45:30
Data udostępnienia informacji: 2009-10-15 11:45:30
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-14 13:21:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner