logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
minus Postępowania dotyczące środowiska
   plus Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) na organy administracji publicznej został nałożony obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Decyzje środowiskowe

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), do których zalicza się :

1.       przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w    rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia      rodzajów   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko oraz      
szczegółowych
 kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania 
raportu o 
 oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr. 257. poz. 2573 z późn. zm ), dla 
których
  sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest 
obligatoryjne
  (art. 51 ust.1 pkt. 1)

2.       przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych     kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr.257.poz 2573 z późn. zm.), dla których   sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko jest fakultatywne (art.51 ust.1. pkt1 )

3.       przedsięwzięcia inne niż wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar (art.51 ust. 1 pkt 3)

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć również raport, sporządzony zgodnie z art. 52 Ustawy POŚ. Dla pozostałych przedsięwzięć, złożenie niniejszego wniosku ( poprawnie wypełnionego ) stanowi podstawę stwierdzenia przez organ o obowiązku lub o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu.

Ilość odwiedzin: 26134
Nazwa dokumentu: Postępowania dotyczące środowiska
Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Traczyk - podinspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Traczyk - podinspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2007-02-08 13:22:50
Data udostępnienia informacji: 2007-02-08 13:22:50
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-18 13:38:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner