logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
minus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości oświaty
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
   plus Gospodarka komunalna
   plus Mieszkania
   plus Nieruchomości
   plus Podatki
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo
   plus Ochrona Środowiska
   minus Działalność Gospodarcza
      minus Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
      minus Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
      minus Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
      minus Wydanie duplikatu zaświadczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
      minus Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu działalności gospodarczej
      minus Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
      minus Wydawanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
      minus Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
      minus Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej
      minus Opiniowanie wniosku dotyczącego organizacji handlu sezonowego i okolicznościowego
      minus Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia
      minus Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
   plus Inne
   plus Skargi i wnioski
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Konsultacje projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
minus Konkurs na realizację zadań publicznych
minus Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
minus Konsultacje Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2015-2017
minus Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2017 r.
minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
minus Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
minus Wyniki konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2017
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2. Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
3. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
4. Wydanie duplikatu zaświadczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
5. Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu działalności gospodarczej
6. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
7. Wydawanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
8. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
9. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej
10. Opiniowanie wniosku dotyczącego organizacji handlu sezonowego i okolicznościowego
11. Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia
12. Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Zgodnie do art. 68 Ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej małżonkowie wpisani w ewidencji działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym winni złożyć wnioski o zmianie wspólnego wpisu w ten sposób żeby każdy z małżonków legitymował się wpisem odrębnym, a wpisy te mogą wskazywać na kontynuację dotychczasowej działalności gospodarczej obecnie w formie spółki cywilnej o ile taka będzie między małżonkami zawarta. W przypadku nie złożenia takich wniosków do 31 grudnia 2005 r. organ ewidencyjny ma obowiązek wykreślenia wspólnego wpisu małżonków z ewidencji działalności gospodarczej.

 

Ilość odwiedzin: 2982
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Zawidowie
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Rzepnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz
Osoba, która wprowadzała dane: Robert Rzepnicki
Data wytworzenia informacji: 2003-08-22 09:31:04
Data udostępnienia informacji: 2003-08-22 09:31:04
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-04 12:30:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner