logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus Podatek od nieruchomości
   minus Podatek rolny
   minus Podatek leśny
   minus Podatek od środków transportowych
   minus Opłata od posiadania psów
   minus Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci)
   minus Opłata targowa
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.).

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

-grunty,

-budynki lub ich części,

-budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:

-dla gruntów – powierzchnia,

-dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,

-dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość ustalona zgodnie z przepisami o podatkach  dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

-właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

-posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

-użytkownikami wieczystymi gruntów,

-posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych stawek podatkowych ogłoszonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Podatek od nieruchomości naliczany jest dla osób fizycznych w drodze decyzji.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga!

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty (art. 6 ust. 11a ustawy o podatku od nieruchomości, obowiązuje od 1.01.2016r.)

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy na formularzu wg ustalonego wzoru lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku oraz opłacają podatek w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca.

Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów o podatku rolnym i podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach a w szczególności: ewidencji działalności gospodarczej, aktów notarialnych, wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji prowadzonych przez urzędy skarbowe, Krajowej Ewidencji Podatników.

 

Podatek od nieruchomości na rok 2018 wynosi:

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Zawidowa:
1. Od gruntów :
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m2 
powierzchni,
b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m2 
powierzchni.

d/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennnego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeśli od dnia wejścia w życie tego palnu w odniesieniu do gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,04 zł od m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 
4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,77 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej.
3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ).

Ilość odwiedzin: 17933
Nazwa dokumentu: Podatek od nieruchomości
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Zawidowie
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Pawelec
Data wytworzenia informacji: 2003-06-03 00:23:53
Data udostępnienia informacji: 2003-06-03 00:23:53
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 08:22:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner