logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się  od 25 maja 2018 roku.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Zawidowie jest Burmistrz Miasta Zawidowa  z siedzibą w Zawidowie (kod pocztowy:  59-970) przy ul. Plac Zwycięstwa 21/22, adres e-mail: iod@zawidow.eu, telefon: (075)77 88 282.

 

2.    Od dnia 25 maja 2018 r.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji   w Urzędzie Miejskim w Zawidowie pełni  funkcję  inspektora ochrony danych. Z inspektorem  ochrony danych można się  kontaktować  w sprawach  dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw zawiązanych z przetwarzaniem danych, pisemnie na adres  ul. Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów,  email: iod@zawidow.eu, oraz telefonicznie (075) 77 88 282

 

3.    Administrator danych osobowych - Burmistrz Miasta Zawidowa, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Zawidowie;
2)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miejskiej Zawidów;
3)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na  podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści  zgody.

 

5 .      W związku z przetwarzaniem danych w celach,  o których mowa w  ust.4  odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1)     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające  na  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które  wynikają   z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2)     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską   Zawidów  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest  Burmistrz Miasta Zawidowa.

 


6.    W związku z przetwarzaniem przez Urząd Miejski w Zawidowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1)    dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
2)    sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
3)    usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których  Urząd  Miejski w Zawidowie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane osobowe mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
4)    prawo do przenoszenia danych osobowych art. 20 RODO;
5)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 17RODO;
6)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Urząd Miejski w Zawidowie  posiada uprawnienie do przetwarzania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

 

7.    W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Zawidowie w formie papierowej  i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych  wyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  o archiwizacji.


9.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Zawidowie  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw z zakresu przetwarzania danych osobowych.


10.     W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

12.    Pani/Pana dane osobowe mogą  być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

13.    Pani/Pana dane osobowe mogą być  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Ilość odwiedzin: 8672
Nazwa dokumentu: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Zawidowie
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Matuszczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Matuszczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 13:47:00
Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 13:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 11:50:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner