logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

I. Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
- Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punk sprzedaży napojów alkoholowych.
- Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
- Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
 
II. Opłaty:
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:
a. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:
a. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
b. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
c. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18% jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
Opłata wnoszona jest na rachunek miasta w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

III. Miejsce złożenia dokumentów:
Pokój Nr 14, w godzinach pracy Urzędu

IV.Termin i sposób załatwienia sprawy:
do 30 dni

V.Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Jeleniej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM w Zawidowie  w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zawidowa.

VI.Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1231 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).
Stosowna Uchwała Rady Miejskiej w Zawidowie.
 
VII. Uwagi:
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata.
Warunkiem sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia.
Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Załączniki do pobrania: 2003-08-22 10:29:22 - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (24.00 kB)

Ilość odwiedzin: 194
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Zawidowie
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Rzepnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz
Osoba, która wprowadzała dane: Robert Rzepnicki
Data wytworzenia informacji: 2003-08-22 10:18:19
Data udostępnienia informacji: 2003-08-22 10:18:19
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-03 11:13:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner