logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


 
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek wieczystego użytkownika

Wymagane dokumenty
1. Załączniki: - aktualny odpis z księgi wieczystej - dokumenty potwierdzające uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy osób zwolnionych z opłaty za przekształcenie) - dokumenty potwierdzające, że jest się następcą prawnym użytkownika wieczystego (dotyczy następców prawnych użytkownika wieczystego)


Dodatkowe informacje

1) Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje jedynie osobom fizycznym: ■ które nabyły prawo użytkowania wieczystego przed dniem ogłoszenia ustawy (tj. przed 31 października 1998 r.) , ■ którym przysługuje tzw. Prawo zabudowy na mocy dekretu z dnia 26 października 1945 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 280), 2) Osoba, która nabyła prawo własności zobowiązana jest do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 3) Zwolnieni od opłaty za przekształcenie są użytkownicy wieczyści i ich następcy prawni, którzy: ■ utracili mienie podczas II wojny światowej i pozostawili majątek na ziemiach nie należących obecnie do Rzeczpospolitej i w związku z tym oddano im grunt w użytkowanie wieczyste nieodpłatnie, ■ mieli otrzymać, na mocy zawartych przez Polskę umów międzynarodowych, ekwiwalent za pozostawione za granicą mienie, którego wartość przewyższa opłatę za przekształcenie, ■ dostali w użytkowanie wieczyste nieruchomość w związku z wywłaszczeniem dokonanym po 1949 r., a przed 29 kwietnia 1985r.


Termin załatwienia

Do 30 dni. W sprawach skomplikowanych do 60 dni.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta   w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Opłata skarbowa: - za odwołanie - 5,00 zł. - za każdy załącznik - 0,50 zł.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tj. Dz. U. z 1999 r., Nr 65, poz. 746 z późniejszymi zmianami), art. 67 i 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).

Załączniki do pobrania: 2005-10-18 14:58:15 - Wniosek (11.97 kB)

Ilość odwiedzin: 219
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Rzepnicki
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Rzepnicki
Osoba, która wprowadzała dane: Robert Rzepnicki
Data wytworzenia informacji: 2005-10-18 14:53:02
Data udostępnienia informacji: 2005-10-18 14:53:02
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-03 10:57:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner