logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE I KOMUNIKATY > KARTY USŁUG

31 lipca 2015 r. została uruchomiona inicjatywa „Obywatel". Na stronie www.obywatel.gov.pl zostało udostępnionych 101 kart opisujących najbardziej popularne usługi publiczne, jakie administracja świadczy dla obywateli.

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Zawidowie?

W jaki sposób składa się podanie?

 

 

 

 

Postępowanie w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej rozpoczyna się z chwilą złożenia w sekretariacie Urzędu (pok. nr 14) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) lub wniosku. Postępowanie może rozpocząć się także z urzędu. Wniesienie podania do Urzędu może nastąpić drogą pisemną, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, faksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

Co powinno zawierać podanie?

 

 

 

 

 

 

W podaniu należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która podanie wnosi do Urzędu, jej adres oraz określić żądanie. Podanie musi być podpisane zarówno przy wniosku pisemnym jak i ustnym do protokołu. W drugim przypadku protokół powinien być podpisany także przez osobę, która go sporządziła. Wskazanie osoby oraz jej adresu jest niezbędne dla indywidualizacji strony postępowania i możliwości ustalenia miejsca jej pobytu, w celem nawiązania z nią kontaktu (jeśli nie wskazano adresu podanie pozostawia się bez rozpoznania). Jeżeli osoba, która wnosi podanie do Urzędu nie może lub nie umie podpisać podania wtedy podpis może złożyć inna osoba, która została upoważniona przez osobę występującą do Urzędu z podaniem. Osoba ta może również zażądać potwierdzenia wniesienia podania do Urzędu, czego pracownik nie może odmówić.

Poza tym przepisy szczególne mogą ustalać dodatkowe elementy, które muszą znaleźć się w podaniu. Jeśli wnoszący pismo pominie je Urząd wezwie do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 

Jeśli złożono podanie do niewłaściwego organu...

 

 

 

 

 

 

Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego. Przekazanie sprawy do organu właściwego następuje w drodze postanowienia.

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw, zostało złożone do jednego organu, rozpatruje on podanie tylko w tej części, która go dotyczy. Postanowieniem informuje osobę, która wnosi podanie do Urzędu, że musi złożyć dodatkowe podania do innych organów, które właściwe są do rozpatrzenia pozostałych spraw.

Natomiast jeśli nie można ustalić właściwego organu, albo właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd wtedy Urząd zwraca (w drodze postanowienia) podanie do wnoszącego

Na wszystkie postanowienia służy zażalenie

 

 

 

Termin załatwiania spraw

 

 

 

 

 

 

Każdy ma prawo żądać od Urzędu terminowego załatwienia swojej sprawy. Organ ma obowiązek załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki w trzech przypadkach:

  • gdy sprawa może być rozpatrzona na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem załatwienia sprawy,
  • w oparciu o dowody lub fakty powszechnie znane z urzędu organowi, który rozpatruje sprawę,
  • na podstawie dowodów i faktów możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.

W przypadku gdy na rozstrzygnięcie sprawy trzeba poczekać Urząd powinien poinformować o tym obywatela i określić termin, w jakim to rozstrzygnięcie nastąpi. Na jego żądanie Urząd zobowiązany jest przesłać wydaną decyzję lub postanowienie pod wskazanym adresem.

 

Jeżeli do rozstrzygnięcia sprawy potrzebne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego Urząd powinien rozpatrzyć sprawę w ciągu miesiąca, a w wyjątkowych przypadkach (gdy sprawa jest skomplikowana) w ciągu dwóch miesięcy. Nie wlicza się tutaj okresów opóźnień z przyczyn niezależnych od organu (np. działanie sił przyrody takich jak powódź, zaniechania innych organów, które są istotne do załatwienia sprawy, brak dokumentów, które strona ma obowiązek dostarczyć Urzędowi).

 

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie Urząd musi zawiadomić o tym strony i podać przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia (Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej). Jeśli uzna on, że zażalenie jest uzasadnione wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty

 

 

 

 

 

 

Często razem z podaniem kierowanym do Urzędu należy dołączyć dodatkowe dokumenty, dlatego należy wcześniej dowiedzieć się jakie dokumenty są wymagane, gdzie można je uzyskać lub skąd pobrać odpowiednie druki, a także w jakiej formie powinny one być dostarczone (np. oryginały, kopie, kopie poświadczone notarialnie). Szczegółowych informacji na ten temat powinien udzielić urzędnik, zajmujący się załatwianiem danego rodzaju spraw. Dla zaoszczędzenia czasu można zwrócić się o udzielenie takiej informacji telefonicznie korzystając z danych teleadresowych zamieszonych w BIP.

Wszystkie dokumenty muszą być autentyczne. Wykorzystywanie nieprawdziwych dokumentów jest przestępstwem. Nie wolno dokumentów niszczyć, ani przerabiać. Nie można też wprowadzać w błąd urzędnika za pomocą dokumentów sfałszowanych. Naruszenie tych zasad powoduje odpowiedzialność karną.

Opłata skarbowa

 

 

Pracownik załatwiający sprawę ma również obowiązek udzielić informacji dotyczących opłaty skarbowej uiszczanej przy składaniu wniosku: czy jest ona wymagana, jeśli tak, to w jakiej wysokości i w jaki sposób należy dokonać wpłaty.

Odwołania

 

 

 

 

 

 

Od decyzji wydanej przez Urząd w pierwszej instancji można odwołać się do organu wyższego stopnia (chyba, że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy). Urząd ma obowiązek w wydanej przez siebie decyzji umieścić informacje o możliwości odwołania się. Nie trzeba szczegółowo uzasadniać odwołania, wystarczy aby wynikało z niego, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w ciągu 14 dni od doręczenia stronie decyzji. W przypadku, gdy decyzja została ogłoszona ustnie - 14 dni od dnia ogłoszenia jej stronie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy

Ważne

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy

Załączniki do pobrania: 2018-01-24 14:21:27 - BOK - Wpis do ewidencji przedsiębiorców (CEIDG) Zmiana wpisu w CEIDG Zawieszenie działalności w CEIDG Wykreślenie przedsiębiorcy w CEIDG (94.66 kB)
2018-01-24 14:23:22 - BOK - Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (75.43 kB)
2018-01-24 14:25:08 - BOK - Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (68.09 kB)
2018-01-24 14:32:01 - MKR - Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (84.17 kB)
2018-01-24 14:35:16 - MKR - Sprzedaż gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania nieruchomości (85.99 kB)
2018-01-24 14:37:54 - MKR - Zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości (82.31 kB)
2018-01-25 13:45:54 - OK - Potwierdzenie kopii dokumentu zgodności z oryginałem (72.17 kB)
2018-01-25 13:47:27 - Załącznik (WNIOSEK) do OK - potwierdzenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem (34.72 kB)
2018-01-25 13:48:01 - OK -Poświadczenie własnoręczności podpisu (75.12 kB)
2018-01-25 13:48:28 - Załącznik (WNIOSEK) do OK - Poświadczenie własnoręczności podpisu (35.21 kB)
2018-01-25 14:17:41 - ZPS - Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (106.93 kB)
2018-01-25 14:23:45 - ZPS - Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (82.16 kB)
2018-01-25 14:27:56 - ZPS - Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (87.63 kB)
2018-11-08 13:06:24 - POW - Wymiar podatku od nieruchomości – osoby fizyczne (230.81 kB)
2018-11-08 13:07:10 - Pow - Wymiar podatku od nieruchomości – osoby prawne (236.14 kB)
2018-11-08 13:07:37 - POW - Wymiar podatku rolnego - osoby fizyczne (231.21 kB)
2018-11-08 13:08:22 - POW - wymiar podatku rolnego – osoby prawne (235.71 kB)
2018-11-08 13:08:51 - POW - Wymiar podatku leśnego - osoby fizyczne (232.02 kB)
2018-11-08 13:09:13 - POW - Wymiar podatku leśnego - osoby prawne (236.20 kB)
2018-11-08 13:10:57 - POW - Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne (246.00 kB)
2018-11-08 13:11:50 - POW - Zwolnienia od podatku od nieruchomości wynikające z mocy ustawy - osoby fizyczne/osoby prawne (287.20 kB)
2018-11-08 13:12:27 - POW - Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego wynikające z mocy ustawy/na wniosek - osoby fizyczne/osoby prawne (290.82 kB)
2018-11-08 13:13:04 - POW - Zwolnienia od podatku leśnego wynikające z mocy ustawy - osoby fizyczne/osoby prawne (274.93 kB)
2018-11-08 13:13:42 - POW - Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przyznawane na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych, opłacie skarbowej, targowej, m (270.87 kB)
2018-11-08 13:14:43 - POW - Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej na podstawie ewidencji księgowej i akt podatkowych (224.64 kB)
2018-11-08 13:15:30 - POW - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (293.79 kB)
2019-05-07 07:31:01 - USC - wniosek o wydanie opisu aktu stanu cywilnego (15.58 kB)
2019-05-07 07:31:44 - USC - wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (36.50 kB)
2019-05-07 07:32:44 - USC - wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w trybie art. 4(1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (27.50 kB)
2019-05-07 07:33:18 - USC - wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (12.87 kB)

Ilość odwiedzin: 17639
Nazwa dokumentu: KARTY USŁUG
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2015-08-03 08:29:00
Data udostępnienia informacji: 2015-08-03 08:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-07 07:33:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner