logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo Urzędu
   minus Burmistrz Miasta
   minus Sekretarz Miasta
   minus Skarbnik Miasta
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sekretarz Miasta - Marcin Rogacki

tel. 75 77 88 282 wew. 103 email: sekretarz@zawidow.eu 

 1. Sekretarz zapewnia sprawną obsługę działań Burmistrza, sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz nadzoruje tok pracy biurowej Urzędu, przebieg obsługi interesantów, terminowość przygotowywania materiałów, sprawozdań i informacji niezbędnych do wykonywania zadań Burmistrza.
 2. Sekretarz podejmuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza
 3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1. zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu
   z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. współdziałanie z Radą Miejską oraz komisjami w zakresie swojego działania,
  3. organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez pracowników,
  4. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
  5. organizowanie współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy,
  6. nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
  7. pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu oraz wraz ze Skarbnikiem planowanie kosztów na jego utrzymanie,
  8. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
  9. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
  10. wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
  11. zapewnienie obsługi prawnej Urzędu,
  12. opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy oraz ich zmian,
  13. nadzorowanie spraw związanych z wyborami: Prezydenta RP, do Sejmu, do Senatu, rad  gmin i organów samorządowych, ławników sądowych oraz referendum,
  14. wykonywanie zadań związanych z inwestycjami i zamówieniami publicznymi,
  15. wykonywanie zadań związanych z promocją gminy,
  16. wykonywanie zadań w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,
  17. współdziałanie z Kierownikiem Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
  18. kierowanie pracą Referatu Prawno-Administracyjnego.
  19. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa lub poleceń Burmistrza.

Ilość odwiedzin: 1160
Nazwa dokumentu: Sekretarz Miasta
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Zawidowie
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2003-07-09 09:39:19
Data udostępnienia informacji: 2003-07-09 09:39:19
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-18 11:54:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner