logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo Urzędu
   minus Burmistrz Miasta
   minus Sekretarz Miasta
   minus Skarbnik Miasta
plus Urząd Stanu Cywilnego
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
minus Wybory samorządowe 2018
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus Nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach poddziałania REWITALIZACJI
minus KARTY USŁUG
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania poniżej 30 tyś. EURO
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
minus Komunikat dotyczący przekazania Gminie Miejskiej Zawidów mienia Skarbu Państwa - dz. nr 562 ul. Niepodległości
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Burmistrz Miasta - Robert Łężny

tel. 75 77 88 282 wew. 105, email: r.lezny@zawidow.eu 

Do zakresu działania Burmistrza należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
 3. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 4. przedkładanie na Sesjach Rady sprawozdań z wykonania uchwał,
 5. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 6. informowanie mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych,
 7. wykonywanie budżetu gminy,
 8. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
 9. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 10. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 11. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 12. uczestniczenie w pracach związków, którego gmina jest członkiem,
 13. wydawanie aktów prawnych wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń,
 14. zatwierdzanie planów kontroli jednostek organizacyjnych gminy,
 15. nadzorowanie przygotowania i realizacji inwestycji gminnych,
 16. nadzorowanie procedur wyłaniania wykonawców, usługodawców i dostawców według procedur zamówień publicznych,
 17. przyjmowanie interesantów w wyznaczonych dniach i godzinach,
 18. organizowanie i kierowanie akcjami ratowniczymi w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 19. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 20.  współpraca z organizacjami pozarządowymi, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 21. współdziałanie z posłami i senatorami RP,
 22.  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Sekretarza,
 2. Skarbnika,
 3. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 4. Kierownika Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli
 5. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 6. Kierowników jednostek organizacyjnych 

Ilość odwiedzin: 1196
Nazwa dokumentu: Burmistrz Miasta
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Zawidowie
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Rogacki
Data wytworzenia informacji: 2003-07-09 09:30:00
Data udostępnienia informacji: 2003-07-09 09:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-27 14:49:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner