logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Zawidowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIEJSKI
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo Urzędu
plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Miasta
plus Rada Miejska
 WYBORY i REFERENDA
plus Archiwum
minus Wykaz urzędników wyborczych
plus Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 r.
 INFORMACJE I KOMUNIKATY
plus Informacje ODPADY KOMUNALNE
minus Informacje AZBEST
minus Informacje nt. wody
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Informacje - organizowanie zgromadzeń
minus Informacje ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
minus Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW”
minus DOTACJE - „WYMIANA PIECÓW” II
minus Przyjmowanie skarg i wniosków
minus Petycje
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
plus Tablica ogłoszeń
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Sytuacja hydrologiczna na rzece Witka (Smeda)
minus KARTY USŁUG
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2018
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2019
minus Raport o stanie gminy Zawidów w roku 2020
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Archiwum
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Zarządzenia Burmistrza Miasta
minus Statut
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta
minus Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawidów
minus Gospodarka mieszkaniowa
minus Strategia Rozwoju Miasta Zawidów na lata 2016-2022
minus Plan Odnowy Miejscowości na lata 2016 - 2022
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji m. Zawidów na lata 2016 - 2022
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2021-2027
minus Zabytki
 FINANSE
minus Budżet miasta 2020 r.
minus Budżet miasta 2019 r.
minus Budżet miasta 2021 r.
minus Wieloletnia Prognoza Finansowa
minus Sprawozdania z realizacji budżetu
plus Archiwum
 PRZETARGI
plus Zamówienia publiczne
plus Postępowania do 130.000 zł
plus Postępowania dot. nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa)
minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 SPISY POWSZECHNE
minus Powszechny Spis Rolny 2020
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 INNE
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sprawozdania z działalności Burmistrza
plus Jednostki organizacyjne
plus Spółki prawa handlowego
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacja nt. akt "byłych" mieszkańców miasta Zawidowa
plus Postępowania dotyczące środowiska
plus Kontrole
plus Rejestry i ewidencje
minus REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
minus REJESTR UMÓW
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus na/w 2017 r.
plus na/w 2018 r.
plus na/w 2019 r.
plus na/w 2020 r.
plus na/w 2021 r.
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


INFORMACJE I KOMUNIKATY > Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Miasta Zawidów:

Nr petycji Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana) Przedmiot petycji Skan petycji Przewidywany termin załatwienia Podmiot rozpatrujący petycję/komórka załatwiająca petycję Sposób załatwienia petycji
1 2 3 4 5 6 7 8
1 17.03.2016 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. Dot. przystąpienia gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016 w załączniku poniżej (do pobrania) 20.04.2016 Burmistrz Miasta Zawidów udzielono odpowiedzi drogą email w dn. 18.04.2016
2 12.04.2016 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. dot. utworzenia "biblioteczki samorządowca" w załączniku poniżej (do pobrania) 16.05.2016 Referat Prawno-Administracyjny udzielono odpowiedzi drogą email w dn. 20.04.2016
3 14.04.2016 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. dot. zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Zawidowie w załączniku poniżej (do pobrania) 16.05.2016 Burmistrz Miasta Zawidów

udzielono odpowiedzi drogą pisemną w dn. 28.04.2016

4

12.02.2016

(data wpływu do organu: 16.03.2016)
 

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin

wprowadzenie i wdrożenie programu usuwania barszczu Sosnowskiego w załączniku poniżej (do pobrania) 16.05.2016 Burmistrz Miasta Zawidów udzielono odpowiedzi drogą email w dn. 16.05.2016
ROK 2017
1

13.02.2017

(data wpływu do organu: 14.02.2017)

Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. utworzenie oddziału dla dzieci 6-letnich w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie w załączniku poniżej (do pobrania) 10.05.2017 Burmistrz Miasta Zawidów / Referat Prawno-Administracyjny udzielono odpowiedzi - pismo nr SM.152.1.2017 z dn. 8 maja 2017 r.
2 06.05.2017 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. Dot. przystąpienia gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 w załączniku poniżej (do pobrania) 05.08.2017 Burmistrz Miasta Zawidów / Referat Prawno-Administracyjny udzielono odpowiedzi - pismo nr SM.152.2.2017 z dn. 20 lipca 2017 r.
 ROK 2020
1 03.04.2020 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych Petycja stop zagrożeniu zdrowia i życia w załączniku poniżej (do pobrania) 23.04.2020 Burmistrz Miasta Zawidów / Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego udzielono odpowiedzi - pismo nr BM.152.1.2020/2 z dn. 23 kwietnia 2020 r.
2 24.02.2020 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych Petycja ws.przywrócenia transportu autobusowego z centrum Zawidowa do przystanku Zawidów PKP w załączniku poniżej (do pobrania) 10.08.2020 Burmistrz Miasta Zawidów / Referat Prawno-Administracyjny udzielono odpowiedzi - pismo nr BM.152.2.2020/1 z dn. 10 sierpnia 2020 r.

 

Załączniki do pobrania: 2016-04-18 12:30:44 - Skan petycji nr 1 z dn. 17 marca 2016 r. (904.85 kB)
2016-04-18 13:31:48 - Odpowiedź na petycję nr 1 z dn. 17 marca 2016 r. (187.46 kB)
2016-04-18 12:41:00 - Skan petycji nr 2 z dn. 12 kwietnia 2016 r. (1.27 MB)
2016-04-20 08:08:49 - Odpowiedź na petycję nr 2 z dn. 12 kwietnia 2016 r. (234.57 kB)
2016-04-18 14:38:11 - Skan petycji nr 3 z dn. 14 kwietnia 2016 r. (166.21 kB)
2016-04-28 12:27:49 - Odpowiedź na petycję nr 3 z dn. 14 kwietnia 2016 r. (293.79 kB)
2016-05-16 15:16:53 - Skan petycji nr 4 z dn. 12 lutego 2016 r. (1.25 MB)
2016-05-16 15:17:48 - Odpowiedź na petycję nr 4 z dn. 12 lutego 2016 r. (699.68 kB)
2017-03-14 14:34:27 - Skan petycji nr 1 z dn. 13.02.2017 r. (565.94 kB)
2017-05-08 10:33:21 - Odpowiedź na petycję nr 1 z dn. 13 lutego 2017 r. (196.30 kB)
2017-05-09 10:57:52 - Skan petycji nr 2 z dn. 6 maja 2017 r. (158.41 kB)
2017-07-20 08:12:09 - Odpowiedź na petycję nr 2 z dn. 6 maja 2017 r. (216.77 kB)
2019-03-12 09:25:23 - Ska petycji nr 1 z dn. 04.02.2019 r. (341.46 kB)
2019-03-12 09:27:30 - Pismo w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. (248.90 kB)
2019-03-12 09:29:32 - Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zawidowie w sprawie złożonej petycji (174.59 kB)
2019-03-22 13:26:58 - Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie w sprawie złożonej petycji (198.00 kB)
2020-04-23 11:48:54 - Petycja stop zagrożeniu zdrowia i życia (3.07 MB)
2020-04-24 11:55:00 - Odpowiedź na petycję stop zagrożeniu zdrowia i życia (253.73 kB)
2020-08-10 14:23:48 - Petycja ws. przywrócenia transportu autobusowego (215.23 kB)
2020-08-10 14:24:39 - Odpowiedź na petycję ws. przywrócenia transportu autobusowego (241.67 kB)

Ilość odwiedzin: 31536
Nazwa dokumentu: Petycje
Podmiot udostępniający: Referat Prawno-Administracyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rogacki - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Traczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-04-18 08:03:53
Data udostępnienia informacji: 2016-04-18 08:03:53
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-10 14:30:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner